ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်း ၵွႆၵဵင်ႈတင်းလင် တီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်းၼႆႉဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2:00 မူင်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၽိူၼ်ပီႇတူဝ်ႇမႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ မီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈႁႅင်းလိူဝ်ပူၼ်ႉတီႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေၾႆး 15 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶေႇၾႆး 25 ၵေႃႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၶေၾႆးဢၼ်ယႂ်ႇ 3 လမ်း လူတ်ႉတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉ 1 လမ်းလႄႈ လူတ်ႉၶေၾႆးပၢၼ်ၵၢင် 3 လမ်းသေမႃးၸွႆႈၵႅတ်ႇၶေၾႆး ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးႁူတ်းၸွႆႈယဝ်ႉ ၾႆးၸင်ႇလႆႈမွတ်ႇၵႂႃႇၼႂ်း 1 ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယွၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေၾႆးၶဝ် မႃးၸွႆႈၶေၾႆးၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈထိုင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၼႆႉ မီးတီႈၼႂ်းၵၢင်ပွၵ်ႉ 5 သေ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းလေႃးၵိင်ႇဝိၼ် တၢင်းၵႂၢင်ႈႁိူၼ်း (30*20) ပေႇ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမုင်းလဵၵ်း ၵင်ႈၽႃဢုတ်ႇ သိူဝ်ႇပုၼ်ဢၢင်းၵတေႇ မိူဝ်ႈၾႆးတေႇလုၵ်ႉမႆႈၼၼ်ႉ တေႇမႆႈတီႈၽိူၼ်ပီတူဝ်ႇ ဢၼ်သွင်းၾႆးၽူင်းၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၾႆးလႆႈလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈတီႈၽႃႁိူၼ်းၶဝ် လၢမ်းမႆႈပႃးလဵၵ်းႁဵၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလုၵ်ႉမႆႈၵႂႃႇတင်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶဝ် လႆႈတိူင်ႇဢဝ်တင်းၽိတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉသေ တေဢဝ်တင်းၽိတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Photo:  ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေၾႆး
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.