ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယၢမ်ႈၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း မႄႈသၢႆ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မႁႃႇၸူႊလႃႊလွင်ႊၵွၼ်ႊ မိူင်းထႆး


 ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် မူထိူၼ်ႇ ( မူပႃႇဢၶႄႇတမီႇ ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢေႇၵၽူင်း ၸၼ်ႊထႃႉဝူင်ႊ (  นายเอกพล จันทวงศ์ หรือโค้ชเอก ) ဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈလူင် လွႆၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး  မိူဝ်ႈသၢမ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁႃႇၸူႊလႃႊလွင်ႊၵွၼ်ႊ ၶဝ်မွပ်ႈ မိူင်းထႆးမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်
ၶၢဝ်ႇ springnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း International Day of Peace  ၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁႃႇၸူႊလႃႊ လွင်ႊၵွၼ်ႊ ရႃႉၶျ်ဝိထယႃႊလၢႆႊ  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ  ၸေႈတွၼ်ႈဢယုထယႃးၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ  (ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ ထူၺ်ႈၸႂ်မီးသတိ ယိူင်းၸူး လွင်ႈထူၺ်ႈၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

တီႈပၢင်တၢၼ်ၶႆႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ  လွင်ႈၼင်ႈသမႃႇထိ ၼင်ႈတြႃးၼႂ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇလေႃးၵုၵ်ႈလႄႈလေႃးၵီႇ 
ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢေႇၵၽူင်း ၸၼ်ႊထဝူင်ႊ ( ဢႃႇယု 25 ပီ ) ၵေႃႈ လႆႈမႃး ၶႆႈၼႄၶိုၼ်းတူဝ်ထူပ်း ဢၼ်လႆႈဢွၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ 12 ၵေႃႉ ယူႇလွတ်ႈမႃးလႆႈ ၼႂ်းထမ်ႈလပ်းသိင်ႇလူင်  ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သင်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း လိူဝ်သေၼမ်ႉမဵဝ်းလဵဝ်
 

မၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈၼင်ႈတြႃး ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈႁဵၼ်းႁုမႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈလႆႈႁဵတ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈထူပ်းၽေးယဝ်ႉၼႆ လူဝ်ႇမီးသမႃႇထိ ဝႆႉၸႂ် ၼိမ်ၼိမ် ပေႃးမီးသမႃႇထိယဝ်ႉ တေမီးသတိ ( ဢမ်ႇၵူဝ် / ဢမ်ႇၵႂင် )   ပေႃးမီးသတိလီ ပၼ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၵေႃႈ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး၊ ထတ်းသၢင်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၼၼ်ႉသေ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈ  တေႁဵတ်းသင် မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၼမ်ႉၵေႃႈထူမ်ႈ တႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးတင်ႈသမႃႇထိၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၼ်တၢင်း ပၼ် ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေလႄႈယွၼ်ႇၸႂ်သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ၶဝ်ႈဝႆႈၽြႃး ၼင်ႈသမႃႇထိ ၽႃႇဝႃႇၼႃႇသေ သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်တေႃႇပေႃးထိုင်  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ၵႂႃႇႁၼ်ၶဝ်။

 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉသဝ်ႁိၼ်လမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသြႃႇၶဝ် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင် ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်း ၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးသမႃႇထိ လူဝ်ႇမီးသတိတေႉတေႉ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း သတိၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းသုၵ်ႉယုင်ႈသေ မီးပျသၼႃႇၼမ် လွင်ႈမီးသမႃႇထိဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းႁူႉတူဝ်ႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သင်ယူႇၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းသတိ ပၼ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ၽိုၵ်းသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်သမႃႇထိ လႄႈလွင်ႈမီးသတိ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇမၼ်းၼႆယဝ်ႈ။  


မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီ တီႈလႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်လႄႈ မၼ်းၸၢႆးဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်လွတ်ႈမႃးၼႂ်းထမ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီ မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တေႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သႃႇသၼႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၼႆယဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝၼ်း (လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇယဝ်ႉ မႄႈၶၢဝ် သၼ်ႊသၼီႊ သထဵၼ်ႇသုတ်ႇ (ศันสนีย์ เสถียรสุต) တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ရိၶႃႊတူဝ်ႊတၼ်ႊ (ดร.ริคาร์โด ดัน) တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၵၼ်ႊၵႃႊ မႃလိတ်ႉ  (ดร.กันกา มาลิค) ၽူႈပဵၼ်ၽရဢဵၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉ လွင်ႈပိုၼ်းၽြႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႇတမ  ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႈ  
  

ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် မူထိူၼ်ႇ (မူပႃႇဢၶေႇတမီႇ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢေႇၵၽူင်း ၸၼ်ႊထဝူင်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မႃးၵိူတ်ႇယႂ်ႇတီႈမိူင်းထႆး၊ မိူဝ်ႈပႆႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵႂႃႇၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈလူင် လွႆၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပႆႇလႆႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး တိုၵ်ႉလႆႈယိပ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း - မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇ ဝၢႆးသေ ၶဝ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလၢႆမူႇၸုမ်း ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းထမ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မေးၶူၼ်ႉၶႆႉထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ပိုၼ်းတူဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် မေႃၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆလႄႈ လႆႈမွပ်ႈပၼ် မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထႆး  ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ၶႃႈယဝ်ႈ

Photo:  MCU TV-Channel
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/09/2018 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.