ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ဝွတ်ႈၵဵင်ႈမူတ်း


ဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  လႆႈထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ


ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးလိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈတႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶဝ်သႂၢင်းဝႆႉ ႁႅင်းၾႆးပႅတ်ႇထရီႇသေယဝ်ႉ ဢဝ်မႆႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈသေ ပဵၼ်ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈၵႂႃႇတင်းလင် ဝတ်ႉၵျႂင်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ    တႃႇတေတေႃႉၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမွတ်ႇၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ သမ်ႉမီးၵႆႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႆပႃးဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူတ်ႉႄၶမွတ်ႇၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထိုင်ၵႂႃႇ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ  ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး ႄလႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႈ
 

ၽၢႆႇတပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး တၢင်ႉယၢၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 12 မူင်း  ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ  12 မူင်း ( မႆႈႁိုင်ထိုင် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း ) ဝတ်ႉၵျႂင်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵျႂင်းၸၼ်ႉလဵဝ် သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈ ၵင်ႈပႅၼ်ႈ မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ တၢင်းယၢဝ်းမီး 80 ထတ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ 80 ထတ်း တၢင်းသုင်မီး 42 ထတ်း   မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉ တင်းသဵင်ႈ မီး 28 တုူၼ် ၼႆယဝ်ႈ


ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးလိယလၢတ်ႈဝႃႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ - ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ႄလႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢၼ်း  သွင်ဝၢၼ်ႈ မႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆတဢၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉမွၵ်ႇပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႄလႇ တၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၶဝ်  မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵပ်းတွမ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ဢၼ်လုဢၼ်သုမ်းလႄႈ တေဢုပ်ႇပႃး လွင်ႈတႃႇတေ ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၵျႂင်းမႂ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇၸေႇတၼႃႇၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းၸွမ်း ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်းၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးလိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မၢႆၾူၼ်း 09 403 703 115 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
28/09/2018 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.