ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶပ်းၶိုင်တႃႇတေဢဝ်တင်းၽိတ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉမၢၼ်ႈလႄႈပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇတီႈၸေႈမိူင်းရၶႅင်ၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇၶဝ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းတဵင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉၵေႃႈမီးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိႇၼ်ယႃႇၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လိုပ်ႈလမ်းဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇတၢႆတင်းၼမ်လႄႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵုၼ်ဢုရေႃးပမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် (EU) တေဢဝ်တင်းၽိတ်းၼႂ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇသုင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႂ်ႈထိုင်တီႈသေဢမ်ႇၵႃးတေဢၢၼ်းပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉဝႆႉတီႈလုမ်းတတ်းသိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉႁႂ်ႈဢဝ်တင်းၽိတ်းၼႂ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇသုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႇ 7 ၵေႃႉၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်းလႄႈၸွမ်ႁၢၼ်ၸူဝ်းဝိၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇသုင်7ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယင်းတိၺွပ်းဢဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆးတိူဝ်ႇ (ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ) 2 ၵေႃႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 7 ပီႊဢၼ်မႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆဢဝ်တၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇၶဝ်တေတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵေႃႇမသိၼ်ႇယူးရူပ်ႉၶဝ် ႁႂ်ႈၶပ်းၶိုင်ပိၵ်ႉသိမ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်မီးယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်သႅင် ၵၢၼ်တွင်းလႅင် ၵၢၼ်ၶမ်း ၵၢၼ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၵၢၼ်သၢႆးယၢင် လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။


ဢိင်ၼိူဝ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်တေဢဝ်တင်းၽိတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉပၵ်းတႃတူၺ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်လႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.