ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်လူင် ပွၵ်ႉ 8 ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈတင်းၶဝ်ႈမူႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်လူင် တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းၽေၵႂႃႇမူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးသေ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ် လႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်းသေလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶဝ်ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈယႃႇႁႂ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လၢၼ်ႉၵူၼ်းမီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်မီးၼႃႈမီးတႃ ၼႂ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ တႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵေႃႈၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ဝၢႆးသေၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸႃယဝ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၸမ်ၶၢဝ်းပွႆးတေမီးပွႆးမီးလၢမ်းသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးၼမ်ၼႃႇ ဢၼ်တေႃႇၵၼ်လဵၼ်ႈလဵၼ်ႈၵူၺ်းတႄႉဢမ်ႇဝႃႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ လၢၼ်ႉဢၼ်တေႃႇလွင်းၵၼ်တေႉတေႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေႃႇလွင်းၵၼ်ထိုင်ငိုၼ်းမူတ်းဢမ်ႇပႆႇပေႃး ယင်းဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢဝ်ၽူင်းၵမ်ႉသေတေႃႇၵၼ် ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတေႉတေႉဢမ်ႇမီးသင် မီးတင်းၽၢၼ်ၵူၺ်း ပေႃးၵႂႃႇတေႃႇလွင်းသုမ်းၼမ်ယဝ်ႉ ၵႆႉႁၼ်မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၼႃႇလိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈလၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ယွၼ်ႉၼႆလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တႃႇတေမႃးတိၺွပ်းဢဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ၸင်လႆႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမႃးပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ တႃႇတေႁႂ်ႈပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝၢႆးႁၢႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၶဝ် တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၸုမ်းပလိၵ်ႇႁၢၼ်
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.