ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းပၢႆ ႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈ


ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈတႆးႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်း လုင်းသႅင် ဢႃႇယု 45 ပီ ၸႃႇတိ  ၵဵင်းတွင်း  မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း မႄႈလိမ်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသေ ႁၢႆလၢႆလူင်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး

လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႆႈလမ်းၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵႆႉၵႂႃႇၵႆႉပႆ  ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ  13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸင်ႇၵႂႃႇႁၼ်ပဵၼ်တူဝ်တၢႆ မီးႁွႆးပိူၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈ တီႈသၢႆႉတ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼမ်ႉတူၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိုင်ၵႅဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း  တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပေႃးၼဝ်ႈ ပေႃးလၢၼ်ႈလူင်ဝႆႉ    

ၸၢႆးပိူင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်တၢႆသေ ၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈၼႆလႄႈ လႆႈၸွႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း ၸၢႆးပိူင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၸၢႆးထုၼ်းတၢႆၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ် ၸၢႆးတႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးတႃႉၼႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးထုၼ်းဝႃႈ ပေႃႈၶဝ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 သေ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် မႄႈလိမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတီႈ ဢၼ်ပေႃႈၶဝ်ၵႆႉၵႂႃႇမႃး  


မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈပေႃႈၶဝ် မီးယူႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးတႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးၶၢႆသေ ၶိုၼ်းၵႆႈဢဝ်ၵႂႃႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းမႂ်ႇ မိူဝ်ႈမိူဝ်းထၢမ်ႁိူၼ်းၸၢႆးတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်းမီးဝႆႉမေးၼၢင်းမၼ်းသေ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၽူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႃႉလႄႈ ၸၢႆးထုၼ်း ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းသူၼ်သေယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ မေႃးမႄးၵၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁွႆးလိူတ်ႈ ၽူဝ်မၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်လိူတ်ႈၸၢႆးထုၼ်း၊ ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်သေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆႁင်းမေးမၼ်း မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထၢမ်တူၺ်းတီႈႁူင်းယႃသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးၶူၼ်ႉ ႁႃၶိုၼ်းၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်းပႃး ထၢင်ၽၢႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၽႃႁူမ်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးထုၼ်းၼႆယဝ်ႈ
 
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးထုၼ်း ၵႂႃႇသပ်းသေးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလမ်းသွၵ်ႈႁႃၸၢႆးတႃႉ ဢၼ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်မႄႈလိမ်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးတႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈမိူင်းထႆးတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေတိၺွပ်းလႆႈဝႆးဝႆးသေ မႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ

 Photo: Hak Su
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.