ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၺႃးႁၢမ်ႈႁေႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်းႁႃသဵင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း


တႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၶေႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2018 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉသေ ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ။ 

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႆၵေႃႈ တေၶဝ်ႈပႃးၶေႉၶဵင်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၊ တီႈၼိုင်ႈပဵၼ် ဢွင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး - တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ တီႈသွင် ပဵၼ်ဢွင်ႈ-  ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈပႃႇတီႇၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ယူႇတီႈ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်ဢူး ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ မေႇမျူဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ  လႆႈၺႃးလွင်ႈႁေႉႁၢမ်ႈၵဝ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ၶဝ်  လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃသဵင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁႆႇၵွင်မွင်းသေႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၶဝ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသမ်ႉမႃးႁၢမ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် လႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇလိူၵ်ႈတင်ႈ


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း လႆႈထၢမ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႆႈ ႁၢမ်ႈႁေႉၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ၊ တီႈတေႉမၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၸင်ႇလူင်းသူၼ်း တုမ်ႁႃသဵင် ၼႆယဝ်ႈ  ထိုင်မႃးထႅင်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသႃႇယႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  မႃးၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵွၵ်းပႅတ်ႈၶိုၼ်း ပၢႆႉသတိတ်ႇၵိူဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တိတ်းဝႆႉတီႈၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် ၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၵွၵ်းပႅတ်ႈလႆႈၼႆလႄႈ လႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆၵပ်းတူဝ်ပႃႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်မႃးႁေႉႁၢမ်ႈသေ ဢၢင်ႈတေတိူင်ႇလၢတ်ႈထိုင် လုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႈ ။ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် မီး 503 ၵေႃႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်တႆး - မၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းထွၼ်မႃးပဵၼ်တႆး  ယွၼ်ႉၼႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ  ထၢင်ႇတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ၵျၢမ်ႇၶႂ်ႈၵဝ်းပႃႇတီႇတႆး ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ဢွင်ႈတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  တီႈၼိုင်ႈ ၼႆႉ  ၽူႈဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ  တင်းသဵင်ႈ မီး 5 ၵေႃႉ ၊ ( ) ၼၢင်းထူၺ်းမူင်ႇ - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ( 2 ) တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၵျေႃႇဢူင်း - ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  SNDP တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ( 3 ) လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် ႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ( 4 ) လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျီႇ ပႃႇတီႇသင်ႇသီႈ  USDP လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ( 5 ) ဢူးဢွင်ႇထေး ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉမတီႇ ၽၢႆႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်းသႃႇယႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၶဝ်ႈပႃးၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းၼမ်း ပူၵ်ႉၵလသုၼ်ႇတူဝ်ႇ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.