ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၵႃၼေးၵဝ်ႉ ၵဝ်ႉၼေၵႃ ဢမ်ႇႁႃတၢင်းဢွင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်


ဝႆးသေပၢင်တုိၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်း မီးၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၽူင်ႉၽၢတ်ႇပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်တူၼ်ႈထိ 9 ပီ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 ဢၼ်ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇတဵတ်ႇယဵၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇသေႃႉႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းဝႃးၵၼ်တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။
 

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 ဢၼ်ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်တူၼ်ႈထိ 9 ပီ 2018 ဝႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2014 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈမီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်သေ ၵၢႆပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုၵ်ႇႁၢႆထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵေႃႈမီး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းဢူၺ်းလီ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA သေ တိုၵ်းလိုပ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။


တၢင်းၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ႁၢၼ်မၢပ်ႇၼေးဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA သေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သွၵ်ႈတဝ် တွႆႇယႃႉလႅဝ်သေႃးႁိူၼ်းသေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢုၵ်ႉၸႃႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၶွင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တုိၵ်းဝႃႈၼႆ။
 

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၸၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆလႆႈပၢႆႈၶၢႆႉသိုၵ်း ၵႂႃႇသေႃႉႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး ၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းဝႃးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းၼႃးၼၼ်ႉလႄႈယၢမ်းလဵဝ်တႄႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ပႂ်ႉဝၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇၵိၼ်းလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးတႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉသႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၽေးၶဵၼ်သင် ၶႂ်ႈယူႇၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢႅၼ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇမိူဝ်းလႂ်  လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယင်းထိၶိူၵ်ႈပႃးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႄႈလႆႈဢိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ သင်ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်မႃးၸိုင် ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝႄႈၵႆပၼ်ဝၢၼ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈသေၵမ်း ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇပဵၼ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ဝႃႈၼႆ။ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သပေျႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တႄႉ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းမႃးယဝ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇသွင်တပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈသေၵမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်သင်လႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၼႆယဝ်ႉ ယမ်းလဵဝ်တႄႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁေသေ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ်ၶဝ်ႈမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႃးၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈပၢႆႈႁ တေလႆႈယူႇပႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းႁၼႆ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႂ်ပေႃးၵူဝ်သၼ်ႇၵႂႃႇမူတ်းဝႃႈၼႆ။


ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တေဢၢၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လိုပ်ႈတိုၵ်းပႅတ်ႈ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶီၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈထူပ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႃႇၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ တွၼ်ႈတႃႇႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇသင်ႇၶၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၸုိင် ယင်းတေသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၸတ်ႉငၢၵ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလၢမ်းယႂ်ႇမႃးသေ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈတိုၼ်းတေႁၢင်ႇၵႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
05/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.