ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလုသုမ်းၸွမ်း


ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 17 ဢၼ်မႃးပၵ်းလၵ်း ယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ  ၺႃးပိူၼ်ႈယူႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇငွႆးယိုဝ်းၶဝ် ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလုတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈပၢႆဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထႆၼႃးထုၺ်ပႅတ်ႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၶဝ် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလုသုမ်း မွၵ်ႈ ( 5 ) တိုင်ႇပၢႆ။

လုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၊ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေမႃးၽုၺ်ႇၵိၵ်ႉ လၢၼ်ႇၽၵ်းတူတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ ငွႆးယိုဝ်းၶဝ်လႄႈ သြႃႇ 3 မၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း     ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇ ၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမူင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဝၢင်းၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင်သေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ။

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇပႃးၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ယွၼ်းထုၺ်ပႅတ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းယိုဝ်းၶဝ်   ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးထုၺ်ပႅတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 5 တိုင်ႇ ( မွၵ်ႈ 7 ဢေႇၵ ) ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆသေ သမ်ႉဢမ်ႇတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းငွႆးယိုဝ်းသေၵေႃႉ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်တေတႅၼ်းသၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈလုသုမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေပၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ၊ တေပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ တႃႇတေၽုၵ်ႇၶိုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇတႄႉ ပူၼ်ႉၶၢဝ်းမၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈလၢတ်ႈဝႃႈ  တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵၢၼ်ႉလုမ်းလႃးမႃးတင်းႁိုဝ်ႉ / တင်းၾူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သေးလၢႆ တိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၵူဝ်ၶဝ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈယွမ်းပၼ်ၶဝ်  တီႈႁိမ်းတပ်ႉဝၢၼ်ႈလီႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ပႃးတင်းမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်း  ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေၵႂႃႇၵၢတ်ႇမႃး ၊ ၺႃးပိူၼ်ႈယူႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇငွႆးယိုဝ်းလႄႈ လုတၢႆၵႂႃႇတင်း 3 ၵေႃႉ ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၶဝ်။ 

ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ လႆႈၵူဝ်ယူႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း  ၵူဝ်ယူႇသေတႃႉ ပေႃးပၢႆႈပႅတ်ႈ သမ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးယူႇ ၊ ၵူဝ်ဢွင်ႈတီႈယူႇဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတင်းလႂ်  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.