ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တေၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉ ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးၶူဝ်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇတေႁူမ်ႈႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တႃႇလူတ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးတီႈလွႆၵဵဝ်ႇၵူတ်ႉထဵၵ်ႉသေ ပေႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်ယဝ်ႉ ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်မႃးၶူဝ်ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ ၶူဝ်လူင်ၼႆႉတေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်မီးလွႆသုင်သွင်ၽင်ႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်လွႆတေႃႇလွႆ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉသေ လုင်းၵျေႃႇလိၼ်းၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်လူင်ၼႆႉတေႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇၶူဝ်လူတ်ႉၾႆးၵူတ်ႉထဵၵ်ႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼႆႉသေ ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႆႉပဵၼ်ၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇလူတ်ႉၵႃးၶၢမ်ႈလႄႈၶူဝ်လူင်ၼႆႉ တေတေႇၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 09 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼႆႉသေ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၶူဝ်လူင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇသေ ၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ တင်းသုင်တေမီးမွၵ်ႈ 600 ထတ်းသေ (Balance Cantilever Method - Cable Stayed) ပေႃးႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ၶူဝ်ၼႆႉတေပဵၼ်မႃးၶူဝ်ဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၸွမ်းတူၺ်းတီႈလိၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်ႈသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူင်းၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးမၢႆ (4) ၸၢႆးဢူင်းၵျေႃႇလႆႈမီးၶေႃႈထၢမ်ထိုင် တီႈၼႂ်းသၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလႆႈႁူႉၵၼ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၶေႃႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတင်းလူင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်လူင်ၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ႇၼင်ႇတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတႃႇတေၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမႃးႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။


သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇလူတ်ႉဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈၼမ် ပေႃးလူတ်ႉၵႃးၼမ်ၸိုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉထဵၵ်ႉၼႆႉ လူတ်ႉၵႃးပိၵ်ႉတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်း လွင်ႈလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈလူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ပေႃးတေၵႂႃႇမႃးလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉၼႆႉသေ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်ၼႆႉတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇမွၵ်ႈ $120 လၢၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉၼႆႉ မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင်ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇမႃးမိူင်းတႆးတင်းမိူင်းၶေႇသေ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတင်းၵူတ်ႉထဵၵ်ႉၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်းမေး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ တႃႇတေၵႃႉၶၢႆသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသဵၼ်ႈတင်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
09/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.