ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ PSLF/TNLA တိၺွပ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA လွင်ႈတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်လႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ယိင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု (37) ပီႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA မႃးတိၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ပီ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ (5) ၵေႃႉ ႁေႃႈလူတ်ႉပႃႇၸႄႇလူဝ်ႇသေ မႃးတိၺွပ်းဢဝ်တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တီႈပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLN ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇေၶၾႆး ႄလႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သေ မီးပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယိင်းမူဝ်ႁွမ်လႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်ႈတေႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈ 12:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းပၢႆႉ ဢၼ်မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈဢဝ်ဢမုတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိၺွပ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉပၼ်သေၵမ်းၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA သေလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။


လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ပီ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ PSLF/TNLA ၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ယိင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု 37 ပီႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 03 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ၶဝ် ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႃႈ လႆႈတိၺွပ်းတူဝ်ယိင်းမူဝ်ႁွမ်သေတႃႇတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ လႆႈတိူင်ႇဝႆႉတီႈလုမ်းတတ်းသိၼ်ပလွင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼႆသေ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝၼ်း တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 17 သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ  ပီ 2018 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ PSLF/TNLA ၶဝ် မပ်ႇၼေးဝႃႈမိူဝ်ႈပီႊၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA တပ်ႉၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလၢၼ်ႉ ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ်သေဝၢႆးၵဵပ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁွတ်ႈပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈယိင်းမူဝ်ႁွမ်ပဵၼ်ၵေႃႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ ေပႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA တေႁွင်ႉၾၢႆႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇသေတေတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈပႃႈၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။


ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်ႈဢၼ်ပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဵၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Photo: Nang Nang Tai
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.