ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း “Sim တေလပ်း” ၽႂ်ၸႂ်ႉ “တီးထႅၵ်ႇ-Dtac” ယူႇ မၢႆၵပ်းသၢၼ်မွၵ်ႈသႅၼ် ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉ


တၢင်းၾၢႆႇဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် (NBTC ) ဢွၵ်ႇမႃးၽၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉ Sim မၢႆၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇ Dtac ၸိုင် ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉလႅင်းသၼ်ယၢၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇတၢင်ႇဢၼ် ၵွၼ်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ၶွင်ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ယွၼ်ႉတေမူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊

မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 13.30 မူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇ Office of the National Broadcasting And Telecommunications Commission (NBTC) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၽၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉ Sim မၢႆၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇ ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ Total Access Communication Public Company Limited  ဢမ်ႇၼၼ် Dtac တီႈဢၼ်ၸႂ်ႉလႅင်းသၼ်ယၢၼ်း 850 MHz ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတေမူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၽၢႆးၼႂ်းဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႉၶၢႆႉ လႅင်းသၼ်ယၢၼ်းတၢင်ႇဢၼ် ၶွင် Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇ Dtac ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇတၢင်ႇဢၼ်တႅၼ်း ၽၢႆးၼႂ်းဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈ သင်ဝႃႈမၢႆၵပ်းသၢၼ်သိမ်းတီးထႅၵ်ႇ Dtac ဢၼ်ၸႂ်ႉလႅင်းသၼ်ယၢၼ်း 850 MHz ယူႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်ႇဢၼ် ၽၢႆးၼႂ်းဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 24.00 မူင်းၼႆႉၸိုင် မၢႆၵပ်းသၢၼ်သိမ်း Dtac ဢၼ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလပ်းလႄႈတေဢမ်ႇသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈၼမ်းၼႂ်း NBTC မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ NBTC မီးၶေႃႈၸိသင်ႇတၢင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ႁႂ်ႈ Dtac သပ်းၸႅင်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႅင်းသၼ်ယၢၼ်း 850 MHz ယူႇၸိူဝ်းၼၼ် ႉ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇတီးထႅၵ်ႇ Dtac ၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ၶဝ် ႁႂ်ႈၸွႆႈဝူၼ်ႉမေးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆယူႇ တၢင်းၽၢႆႇတီးထႅၵ်ႇ Dtac လၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီး Sim မၢႆၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႅင်းသၼ်ယၢၼ်း 850 MHz ယူႇတင်းမူတ်း 94,625 မၢႆၼႆယဝ်ႉ။

Dtac ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆၵပ်းသၢၼ် Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇ Dtac 99% သိမ်းမၢႆၵပ်းသၢၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႄႈတိုၼ်းသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇ ၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ Dtac သေ ၸၢင်ႈၺႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူတ်းၼဵတ်း *444# ယဝ်ႉ ထူဝ်းဢွၵ်ႇၸႅတ်ႈသေးတူၺ်းလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.