ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး တီႈၼမ်ႉၶမ်းထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03 September 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA  ဢၼ်လႆႈမႃးတီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်းတႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉယိင်းမူဝ်ႁွမ်ဢႃႇယု 37 ပီႊ ထိုင်ၼႂ်းႁူိၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉေသ လႆႈထိုင် 18 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇတင်းၽိတ်းမၼ်းၼၢင်းဝႃႈၼႆ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 August 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ်ယိင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု 37 ပီႊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼုင်ဝႆႉၶူဝ်းPSLF/TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ


ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ ) PSLF/TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းပေႃႉထုပ်ႉပႃးၸၢၵ်ႈၶွမ်းၽိဝ်ႇတိူဝ်ႊလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႅဝ်ပႃးၵွင်ႈထၢႆႇ ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈ hard disk ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉတႃႇတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA တေႁွင်ႉၾႆၢႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်တင်းၽိတ်းၵႂႃႇပႃႈၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ


တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA တပ်ႉၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလၢၼ်ႉ ယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ်သေဝၢႆးသေၵဵပ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉသေၽွင်းမိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁွတ်ႈပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈယိင်းမူဝ်ႁွမ်ပဵၼ်ၵေႃႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ၶဝ် တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉဝႃႈ တင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ယူႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ


ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ယိင်းမူဝ်ၶမ်း/ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
05/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.