ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇၵေႃႉ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်သေ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ 17 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2018 ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ တပ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝႆးဝႆးဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတဵင်းသူၺ်ႇ ၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆးသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈမႃးလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၸုမ်းဢၼ်မႃးတိၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉၶွပ်ႈထိုင် တင်းမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉႁေႃတေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ၽိတ်းပႅင်းၸင်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝႆးဝႆးၼႆၶႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁဝ်ႈႁႅင်းသေ မႃးတိၺွပ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈပဵၼ်သိုၵ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးတဵင်းသူၺ်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈတိၼ်လွႆႁူင်းယႃသေ တေႇဢဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေႃႇပေႃးထိုင်ဝတ်ႉၽြႃးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းတင်းပၢႆႉလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ် သဵင်လင်ပေႃးတူဝ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶႂ်ႈၾၵ်ႇထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းဝႃႈ ပေႃးၶဝ်တိၺွပ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇႁိူင်သေၼႆႉၸိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်တေၸၢင်ႈဝူၼ်ႉပွတ်း ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမေႃပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၵၼ်ထႅင်ႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ထွမ်သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 ဢေႃးၵတ်ႉ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:00 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု 37 ပီႊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ ) TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းပေႃႉထုပ်ႉပႃးၸၢၵ်ႈၶွမ်းၽိဝ်ႇတိူဝ်ႊလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႅဝ်ပႃးၵွင်ႈထၢႆႇ ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈ hard disk ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢေႃးၵတ်ႉ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉဝႃႈ တင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ် ယူႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မႃးတိၺွပ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


Photo: ၸၢႆးတဵင်းသူၺ်ႇ
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.