ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ


ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵေႇသီႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သေ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလုတၢႆ   4 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵေးသီး

ၸၢႆးပွင်ၸိုၼ်ႈႁၢၼ်  ၸုမ်းၽူႈလူႇလိူတ်ႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး (26/10/2018) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၶိုင်ႈၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် 5 ၵေႃႉ   ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈ ဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇလႄႈ  မိူဝ်းၸွႆႈပေႃႈမေႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်  ၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်  ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈ သမ်ႉၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢႃႇပီႇၵျီႇ ဢၼ်မိူၼ်လုၵ်ႈၵိင်ႈ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈသေၵဵပ်းမႃး   ၵေႃႉဢၼ်ယိပ်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 12 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသႅၼ်ၸိုၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 6  ယူႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵေးသီး မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လုတ်ႈတူၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ၽူင်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ပဵမ်ႉမၼ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇလႄႈ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ  ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းမၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းဢွမ်သႅင် ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ ယူႇၸၼ်ႉသီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵေးသီးၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ် ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇပုၼ်ႉ လႄႈ ၼၢင်းႁၢၼ်ႇၶဝ် ယူႇဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် ၼႆယဝ်ႈ


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ   ၸၢႆးလႅင်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးတႆး လႄႈ ပႃႈၼၢင်းၺုၼ်ႉ ( မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်း ) တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ မၢၵ်ႇတႃ ၽၢႆ,ၶႂႃ မိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃႇလႄႈ တိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ   မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တႃၵေႃႈဢၢပ်ႈတေဝွတ်ႇၵႂႃႇသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိၼ်လႄႈမိုဝ်းၵေႃႈ ဢၢပ်ႈတေလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ

ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸၢႆးပႃႉမွင်ႇ ဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းၼေႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈလူင် တင်းသွင်ၽၢႆႇ

 
သမ်ႉထႅင်ႈ ၼၢင်းၽွင်းၺူဝ်ႇ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးၵေႃးလိင်ႇ ပႃႈသႅင်သႃႇ ယူႇၸၼ်ႉ 1 ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ တိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ လႄႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ ၽၢႆႇသၢႆႉၼႆယဝ်ႈ
 
ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ မႃးသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵေးသီး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉ  လႆႈသူင်ႇတူဝ်မႃးယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၶူဝ်လမ် ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ၸၢႆးပွင်ၸိုၼ်ႈႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈမႄႈႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၵိၼ်ၵူၺ်း သမ်ႉလႆႈမႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈလႄႈတင်းၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၸုမ်းၶဝ်တႄႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇလိူတ်ႈပၼ်ဝႆႉသေ  ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇဢီးလူၶဝ် ၵႃႈၼင်ႇႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉ
ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး  ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ  ၸုမ်းၽူႈလူႇလိူတ်ႈၵေးသီး မၢႆၾူၼ်း 09402609222  လႄႈတင်း 09779840102 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ဝၢၼ်ႈငူးလိူမ်ၼႆႉ မီးႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈတႃႈၽႃႇသွင်ႇသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2014 ၼီႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်တီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး sspp ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ်  ယၢမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႈ  
 
Photo: Sai Min Zaw Thein
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 28/10/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ #ၵေးသီး #လုၵ်ႈႁဵၼ်း #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.