ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယႃႇသမ်ႇ (10) ပိူင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင်သေဢိတ်း


လွင်ႈတၢင်းသမ်ႇၵျႂႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈတူဝ်သုင် သမ်ႇၵျႂႃးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈလီငၢမ်းလဝ်းၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈတၢင်းသမ်ႇၵျႂႃး (10) ပိူင်ၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသမ်ႇၵျႂႃးၼေၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
1ႉ ယႃႇသမ်ႇလၵ်းလႅမ်
ၽူႈၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်ၶဝ်တင်းလၢႆ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈသမ်ႇၵျႂႃးသင် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထွမ်ႇၼမ်သေ လၢတ်ႈဢေႇၼၼ်ႉၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈသမ်ႇၵျႂႃးဝႃႈလၵ်းလႅမ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတူၺ်းႁၼ်မိူၼ်ငိူဝ်ႈငၢဝ်ႉ တေႁဵတ်းၵႅင်ႈငိူဝ်ႈငၢဝ်ႉသေ ပိူၼ်ႈတူၺ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ် လႄႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶတ်းလူမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

2ႉ ယႃႇသမ်ႇႁူႉ
ပေႃးဢမ်ႇႁူႉ ယႃႇလၢတ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇႁူႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်းဢၢမ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၸၢင်ႈၼေၼမ်ႉငိူဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉလိူဝ်သေႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလုသုမ်းသင် မၼ်းယင်းယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း လႆႈလႅပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃးတီႈပိူၼ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

3ႉယႃႇသမ်ႉၶႅၼ်ႇ
ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶႅၼ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႇၶႅၼ်ႇလိူဝ်ၵႂႃႇသေႁဝ်းယူႇ မၢင်ၽဝ်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇၶႅၼ်ႇ ၸၢင်ႈၼႃႇလူဝ်ႇႁဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႆႉပႃးဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းသမ်ႇၶႅၼ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးတီႈၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

4ႉ ယႃႇသမ်ႇလီ
ၵူၼ်းသမ်ႇလီ ႁႅၼ်သုင် ႁူဝ်ႁႅၼ် တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းတိၼ်းတွၼ်းမႃးၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းလိူဝ်ၽႂ်ဝၢႆႇတူၺ်းႁၼ် လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇထွမ်ႇတူဝ်သေ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်သုင်လႄႈ ဝႆႉတူဝ်တႅမ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ပေၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

5ႉ ယႃႇသမ်ႇၵျႃႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ
ထိုင်တီႈႁူႉတူဝ်ဝႃႈႁဝ်းၵျႃႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ၶႂ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈတႅမ်ႈၵႂႃႇလိူဝ်သေႁဝ်း ပေႃးႁူႉဝႃႈတူဝ်ႁဝ်းၵျႃႉၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈမေႃယွင်ႈဢၢမ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးလီၸႂ်တဝ်ႉပဵင်းၵၼ်တင်းႁဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉ လႄႈ ယႃႇပေၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁိမ်ၵျႃႉလိူဝ်ၼိူဝ်တေႃႇၽႂ်ၽႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

6ႉ ယႃႇသမ်ႇၵၢၼ်ငၢမ်း
ၼႃႈတႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသမ်ႇၵျႂႃးၼႄၽႂ် ပိူၼ်ႈတေတူၺ်းႁၼ်ႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ယွင်ႈဢၢမ်းၵူၺ်းလူၺ်ႈၼင်ႇတဵမ်ဢူၵ်းတဵမ်ၸႂ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈသမ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ်ၽႂ်သေ သေႉသွမ်းၼႃႈတႃၵၢၼ်ငၢၼ်ႈပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

7ႉ ယႃႇသမ်ႇမီး
ၽူႈၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈလႅၼ်ႈလွၼ်ႈၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် သမ်ႇၼႄတေႃႇၽႂ်ၽႂ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵုမ်ႇမိုင်ႉႁႃၼၼ်ႉႁႃၼႆႉ သမ်ႇမီးတေႃႇၼေပိူၼ်ႈ ထိုင်တီႈႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈမီးသေ သမ်ႉသမ်ႇမီးၵေႃႈၸၢင်ႈမူတ်းတူဝ်ၵွတ်းၽၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ယိုင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ယဝ်ႉယိုင်ႈသမ်ႉမီးၼၼ်ႉတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

8ႉ ယႃႇသမ်ႇဢွင်ႇမႅင်ႇ
ၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီးမိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈ လႄႈမီးမိူဝ်ႈလူင်း မိူဝ်ႈမီးၶိုၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈလိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ၶူဝ်ၶူဝ်မေႃးပၼ်း သင်ထိုင်ၵမ်းလူင်းမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တဵၵ်းသမ်ႉႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢွင်ႇမႅင်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇမေႃဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇပိူၼ်ႈၸိုင် ၸင်ႇၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၵ်ႉပႅင်း လႄႈပဵၼ်တီႈယိူင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

9ႉ ယႃႇသမ်ႇၵျေႃႇသိူဝ်းၸႂ်
ၵူၼ်းတီႈၵျေႃႇသိူဝ်းၸႂ်ၶဝ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႅၼ်ႈၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်သေ သမ်ႇၵျႂႃးဝႃႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ၼင်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႆႈသေ ဝူၼ်ႉဝႃႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၵျေႃႇၸိူင်ႉၼႆ လူဝ်ႇလႆႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းယူပ်ႈယွမ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

10ႉ ယႃႇသမ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈသိူင်ႈသိမ်းၼေပိူၼ်ႈ
ဢမ်ႇဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉၸၵ်းၽႂ် ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၼ်ၼႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၸႂ်လႆႈလႄႈ သမ်ႉဢမ်ႇဢူတ်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈသေ လေႇႁႃသမ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈသိူင်ႈသိမ်းၼေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၾၢၵ်ႇလွင်ႈသိူင်ႈသိမ်းဝႆႉတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဢၼ်ဝႆႉၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးဢမ်ႇၼမ်ႁႃယၢပ်ႇတႄႉၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.