ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 7 ၵေႃႉၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် တိၺွပ်း ၽူဝ်မေးၵူႈၼိုင်ႈ ၽူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မေးပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ 7 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၸွမ်တွင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မွၵ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  พันตำรวจเอก พัลลภ สุริยกุล
- อยุธยา မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး 7 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်မႃး 2 ၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈ 9 ၵေႃႉ ပႃးတင်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် လူတ်ႉၵႃး တူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇႁၢႆးလၢၵ်ႉသ် သီလမ် မၢႆၾၢင်လူတ်ႉ บม7191 လမ်းၼိုင်ႈ။
 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းၵႂႃႇမႄႈၸႅမ်ႇ လႄႈ လွႆဢိၼ်ႊထၼုၼ်ႊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႄႈၸႅမ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသၢႆလပ်ႉဝႃႈ တေမီး လူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းလွမ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ လႆႈသပ်းသေးလူတ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ထိုင်မႃးလူတ်ႉလမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းသင် ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမူၼ်း မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းသၢဝ် ဢႃးမီ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး  ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉၵူၼ်းမႃး လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 1 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ  တေႃႉၶဝ်မႃးတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်  ၶပ်းမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ယူမ်း ၊ တေသူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၸေႈတွၼ်ႈ လမ်းပုၼ်း ၊ လမ်းပၢင်း လႄႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၵႃႈၵႃးတေႉ ပေႃးထိုင်ၸင်ႇတေမီးၵူၼ်းမႃးႁပ်ႉႁေၸၢႆႇပၼ်  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၸၢႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉၵူၼ်းၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး 5 ပွၵ်ႈသေ ၸင်ႇမႃးၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၺွပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 6 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈႁဵင်ဝၢတ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈတေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေးတေလႆႈၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လူတ်ႉၵႃးလၵ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆႉၵေႃႈ ဢၢပ်ႈတေမီးထႅင်ႈယူႇ ၊ လူတ်ႉဢၼ်မႃး ၸွမ်းၽၢႆႇလင်ၶဝ်လမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၸႅတ်ႈသေ လွတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈတေမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းပႃးမႃးၸွမ်း   ဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢၢပ်ႈတေမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းႁိုဝ် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇၸၢမ်းသပ်းသေးငိူၼ်ႈငဝ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶိုင်ပွင်ၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ Operation X-ray Outlaw Foreigner တႃႇတေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။

Photo: ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ်
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/10/2018 

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ #ၵဵင်းမႆႇ #ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီး #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.