ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး​ပီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း


ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉ​​ ပီႊၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းၵူၺ်း​ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ​ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈဢွင်ႇ​ပေႉပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ​​​သေ ပိၵ်ႉပၢင်ပွႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ​ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢင်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢ​ဝေႇရႃႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈၼႆ။


ၸုမ်း​ၵေႃႇမသိၼ်ႊပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ပီႊၼႆႉ​တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 9 ဝၼ်းၵူၺ်း​​​တေ​ၶေႉၶႅင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် 8 ဝၼ်း ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း​တႄႉ​ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူႈၽူႈ​​ၶေႉၶႅင်ႇဢွင်ႇ​ပေႉၵႂႃႇသေ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ​တေတေႇၸႃႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်း 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ထိုင်ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018​ သေ ​ပီႊၼႆႉ​တေယွမ်းဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်း 1 ဝၼ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း 10 ဝၼ်းမိူၼ်ၵူႈပီႊ ယွၼ်ႉၽူႈမႃး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်​ဢေႇ​ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် လႆႈဝၢင်းၶပ်းဝႆႉ 9 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ​ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 15 /11/2018​ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 22/11/2018​ သေ ဝၼ်းထိ 23/11/2018 ၼၼ်ႉ​ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၽူႈဢွင်ႇပၢင်​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵႂႃႇ သင်ဝႃႈမီးၽူႈ​လႂ်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈမႃး​ၶေႉၶႅင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၸိုင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် ​တေႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ​လၢႆးၸိုဝ်ႈ တင်ႇတႄႇဝၼ်းထိ 01/10/2018 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 01/11/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ပီႊၼႆႉ​ ၽူႈဢၼ်​တေမႃး​ၶေႉၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး​လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပီႊၼႆႉတေမီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၶဝ် မႃး​ၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီႊၵႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ဢွၵ်ႉတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2017​ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 04 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2017​ သေ မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈမႃး​ၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း 300 လုၵ်ႈပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/10/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး  
#ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ႁူင်းၾႆးမိၼ် #ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး #ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news  
#taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.