ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉယိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်


ဝၼ်းထိ 29  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9  ပီ 2018  ၼီႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵုမ်ႇပၼီႇၶဝ် တေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ။

ၸၢႆးၶတ်ႉတိယ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉယိူင်းလၢႆးၶႃႈ  ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵုမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း  တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ - ၼမ်ႉယၢႆး ၊ ႁိမ်းၶၢင်ႈၼမ်ႉတင်းသွင်ၽၢႆႇသမ်ႉ မီးတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၊ ပေႃးပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိုင် ၶီႈလိၼ်ၶီႈထၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသၽႃႇဝၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃလုလႅဝ် ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၽဝႃႉ လွင်ႈယူႇၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလဝ်ႈလၢတ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်တူင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ။
 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 27 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းထုင်ႉယိူင်းတင်းသဵင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 7 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸွမ်း ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် မႃးၸုၵၼ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵျႂင်း ၵၢင်တူင်ႈ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်ႉယႆ  ပႆလူင်မႃးတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈယိူင်း ၊ ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉဝႆႉတီႈႁူဝ်ၼမ်ႉဝႃႈ - “ သင်ၶႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈႁၢမ်ႈ ၊ ၽႂ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ငဝ်ႈတိုၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။  
 

ၸၢႆးၶတ်ႉထိယ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈထုင်ႉယိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီဢွၼ် 2016 ၼီႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးၸုမ်းၵုမ်ႇပၼီႇ  ဢၢင်ႈၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ ဢဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမီးမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်း ၊  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူး လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ယၢမ်ႈလႆႈၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈပိူၼ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ယွၼ်ႉၶဝ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် မႃးတင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေး ဢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၊ မဵၼ်ဢၢႆထၢၼ်ႇႁိၼ် ၊ သဵင်ၸၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ ဢူၼ်မေႃး ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၽုၵ်ႇၵိၼ်ၽုၵ်ႇယႅမ်ႉ ၊ ၸပ်းယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၊ ႁူဢိုင်ႁူၼူၵ်ႇ ယွၼ်ႉသဵင်လင် ဢူၼ်မေႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ 


ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢဝ်သင်လွၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်  ၽႂ်မႃးတိူဝ်ႉၼမ်ႉတီႈၵိၼ်လိၼ်တီႈယူႇၶဝ် လႃးလႃး  တိုၼ်းတေၽွမ်ႉၵၼ် သေ ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
 
Photo: Janpailin TY
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.