ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ သၢႆၼမ်ႉတဵင်းလူၼ်ႉၼွင်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈထုင်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၼွင်းသႂ်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ 

ၸဝ်ႈၶူး ၸႃႇရိင်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျႂင်း ဝတ်ႉၵျႂင်းၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼမ်ႉတဵင်းလူၼ်ႉၼွင်း  - လႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသွင်ၽၢင်ႇၼမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ / ၼႃးၵူင်း / မႆႉဢုၼ်လဝ်း / ၵုၼ်ၶၢၼ် / တိုဝ်ႉလူင် / ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ  ၶေးၼမ်ႉၵမ်ႉၶိုၼ်ႈၵမ်ႉလူင်း ႁိုင်မႃးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈဝူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး တင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018  ၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈၼႃႇမႃး မၢင်တီႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉသုင်ပဵင်းဢႅဝ်  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢင်ႈပႆ  ထိုင်ပေႃးလႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဢဝ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးၵူင်း တႃႇႁိူၼ်း 3 -4 လင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းပီႈၸွမ်းၼွင်ႉ တီႈသုင်ၼႆယဝ်ႈ ။
 

မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးလွႆးလွႆးလႄႈ  တၼ်းလႆႈၶၢႆႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈသုင် ယွၼ်ႉၼႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တူင်ႈၼႃးတင်းၼမ် တင်းလၢႆ ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ  ပၢၵ်ႇပၢႆ - သွင်ႇပၢၵ်ႇတႄႉ ၺႃးၼမ်ႉလူၵ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ဢၢပ်ႈတေလုသုမ်းၼမ်ယူႇ  ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉတိုၵ်ႉထူမ်ႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃး ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသပ်းသေးတူၺ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။  

တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈသိပ်းပီၵေႃႈ ၺႃးၼမ်ႉလူၵ်ႈၼမ်ႉၼွင်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈၼမ်ဝႆႉမိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႈ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ၊ လူၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၼိူဝ်တၢင်းၵႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢင်ႈမႃး ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ 3 ပွၵ်ႈ ၊ ထူမ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃမူၼ်း လႄႈတင်းဝၢၼ်ႈၵၢင်မွၵ်ႇလႅင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းပၼ်ႇ - တူၼ်ႈတီး ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်းဝၼ်းၼႆႉ လူတ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢင်ႈမႃးသေ ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၊ ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် လႆႈလိုဝ်ႈယင်ႉၸွမ်းတၢင်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းထိ 11 ၼႆႉတႄႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလွႆးလွႆးလႄႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

Photo:FB - Taisaw Long
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.