ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ လႆႈမၢႆၾၢင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းတီး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈမႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး တၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈသေ ယၢမ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉသူး မႃးတီႈ မိူင်းၵျပၼ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 9 ပီ ၼၼ်ႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ထႆးမႃး ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ။
ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶူး ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႉႁူၺ်ႈသၢႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း တီႈလုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ပွၵ်ႉသူးထဵပ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇပေႃႉထႆႇ မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းထႆး တီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵဵင်းမႆႇ ။
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပွၵ်ႉသူးထဵပ်ႈ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇ ယွင်ႈယေႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးသေတႃႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင် ၊ မီးၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၊ ယွၼ်ႉၼႆ ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸင်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးသေ မွပ်ႇပၼ်မၢႆၾၢင်ထႆး ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွင်းလီတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ ၽူႈပဵၼ်ပေႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီးၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးလႆႈမၢႆၾၢင်ထႆးယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတေႉတေႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယိပ်းဝ်ႂသိပ်းပီသေ တေၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်းတႃႇသေႇ  ၼႆယဝ်ႈ။
ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈတူပ်ႉၸေႈႁဵတ်းႁိူဝ်းမိၼ်သေ ပွႆႇမိၼ်ၶိုၼ်ႈၾႃႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 9 ပီ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးလႆႈဢႃႇယု  12 ၶူပ်ႇ မိူဝ်ႈတေလႆႈၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းတီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ထႆးလႄႈ  လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၊ ထိုင်တီႈၸွမ်ၽွင်းမိူင်း မိူင်းထႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး လႆႈႁပ်ႉသူးသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈယွင်ႈဢၢမ်းသေ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်တေႉတေႉ ၊ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တေပၼ်မၢႆၾၢင်ထႆး ၊ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၶၢႆႉၵၢၼ်ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈသေ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းပၼ်သင်   ထိုင်မႃး ပီၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်းမႄႈသၢႆၶဝ် 4 ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈဝတ်းဝႂ်မၢႆၾၢင်ထႆးလႄႈ မၼ်းၸင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၶဝ်  ထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ဝၼ်းထိ 23 ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်းထႆး ၸင်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယုလႆႈ 21 ပီ  ၸွႆႈပဵၼ်ၶူးၽိုၵ်း သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈသၢႆး ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးယူႇမႃး ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ယူႇ ။
ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းမွၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈဢုမ်ႇလွႆယွႆး ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းထႆးသေ မႃးၵိူတ်ႇၸၢႆးမွင်ႇထွင်းတီး တီႈၸေႈဝဵင်းၶျၢႆးပရၵၢၼ်ႊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပေႃႈမႄႈ လႆႈဢွၼ်မိူဝ်းသူႇၸႂ်းၶိုၼ်းမိူင်းတႆး 2 ပွၵ်ႇယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

Photo:FB- Mong Thongdee
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.