ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ


မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 14/10/2018 သင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈယုင်ႈၸိမ်ၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းၸိူဝ်းၽူႈၵူၼ်းလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉယိပ်းဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပၢႆၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်မိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇမတီႇၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈဝီႇရတူႇ  သင်ႇၶႃႇပႃးၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ လွင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႇၾႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးယုင်ႈၸိမ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈတုၵ်းယွၼ်းပႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းၸိူဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈယုင်ႈၸိမ်ၵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႇမတီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဝၢင်းၽႅၼ်ပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်သေ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်လႄႈၵႂၢတ်ႈလၢင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼႆလႄႈ တေလႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူတ်ႇသွပ်ႇထတ်းသၢင်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမႃးလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: AP
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/10/2018 

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ #မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia
#taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.