ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇလႄႈ ထၢတ်ႈၶႄးမီးလ်ဢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ် တီႈၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်

ၼႃႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈယႃႈယႃၸႂ်ပိူင်ႈၵူႈသႅၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလွင်ႈၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ CCDAC  ၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈတင်းၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈယႃ ထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄးမီးလ် ( ၶႄႇမီႇၵႄႇလ် ) ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၊ ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵႃႈၶၼ် တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင် သႅၼ်ပျႃး ။

CCDAC တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018  ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း  တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းသေးလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵွင်းလင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေယဝ်ႉ တီႈၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် ထူင်ၸၢၼ်ႈ 60 ထူင်၊ ၼႂ်းမၼ်း သႂ်ႇဝႆႉ ဢီႈယႃ ၵၾိၼ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 1500 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ - ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1500 သႅၼ်ပျႃး  လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း မွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်းၵရမ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 22420 ( သွင်မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇပၢႆသၢဝ်းသႅၼ်ပျႃး )
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ယူင်ႇၶျၢၼ်ႇ ႁွင်ႉ ဢႃးၶျၢၼ်ႇ ( ဢႃႇယု 26 ပီ ) ပႃးတင်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ သူင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵေးသီး ၊ ၽုၺ်ႇဢမုတၢင်းၽိတ်းဝႆႉသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈထႅင်ႈ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈမၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 ဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼႆႉၵေႃႈ တိလႆႈၼမ်ႉယႃ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (ၵူတ်း) ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈပိူၼ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1422 ( ႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇပၢႆ သၢဝ်းသွင်သႅၼ် )
ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇတီႈသၢႆလပ်ႉဝႃႈ  တေမီးလွင်ႈတေႃႉယႃႈယႃၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမႃးတင်း သဵၼ်ႈသၢႆၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် လွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉသပ်းသေးၸွမ်းတၢင်း ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်း ၸင်ႇသမ်ႉလႆႈသပ်းသေးႁူပ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ  လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းတူၼ်ႈတီးမႃးသေ တေၵႂႃႇတင်းလွႆလႅမ် ၊ တၢင်ႇမႃး ပုင်းပေႇပႃႇ 79 လုၵ်ႈ ။ ၼႂ်းမၼ်း ပႃးမႃးၼမ်ႉယႃႈဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (ၵူတ်း) ( Sulphuric Acid ) တင်းသဵင်ႈမီး 14220 လီႇတိူဝ်ႇ ၊ မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1422 သႅၼ် ပျႃး ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး (  ညီညီလြင္ )  ဢႃႇယု 39 ပီလႄႈ   ဘုိဘိုဝင္း ( ဢမ်ႇၼၼ်  ) ျမင့္ျမတ္ ဢႃႇယု 27 ပီသေယဝ်ႉ ၽုၺ်ႇဢမုတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ သိုပ်ႇတႆႇငိူၼ်ႈသပ်းသေး ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႉပႃးၸွမ်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
Photo: CCDAC Myanmar
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/10/2018


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.