ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထိုင်မိုဝ်း မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ တႃႇလိူၼ်ပၢႆ ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီသေသမ်ႉၶိုၼ်းပူတ်းပွႆႇပၼ် တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ssa/sspp ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်း မၼ်းၼၢင်း ထိုင်တီႈ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ssa/sspp လၢတ်ႈၼၼၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၼလႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်း မႃးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးဢွၼ်တၢင်းၵသ ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် တီႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵု မ်လူင်ၼွ င်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး
တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း သိုၵ်းလွႆ tnla တႃႇၶဝ်ၵတပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၊ ဝၢႆးၼ ၼ်ႉယဝ်ႉ ၵၵႃႉပဵၼ်ၵပႃႈလုင်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ႄလႈတင်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ် ၼႆၵၵႃႈ လႆႈမွၵ်ႇၵၶႃႈၵႂၢမ်း ၶွပ်ႈၸႂ် ယိၼ်းလီ တီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႈ ။
ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ႄလႈ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ၵပႃးဝႃႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆၵၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်း ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ ။
ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃႇယု 36 ပီ ပဵၼ်ၵမးၼၢင်း ၸၢႆးၵၸႃးသူၺ်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵၵႃႉၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းလွႆ 5 ၵၵႃႉ တိၺွပ်းၵႂႃႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 ၼီႈ ၊ တႃႇမၼ်းၼၢင်းၵတလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၊ ၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆးၼလႈၾိင်ႈၼငႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း ၊ ပႃႇတီႇတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး sspp ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇလွႆ ႄလႈတင်း လုမ်းၵၵႃႇၵၢႆလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRC ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵသယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႈ ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 17/10/2018
Photo: Tai Hun Mai

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.