ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း ​လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းတင်းၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးလႆႈလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပူၼ်ႉဝၼ်း​ လႄႈတီႉၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သေ တီႈၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်း​ၸႃႉဢဝ်ၼမ်ႉယႃႈမ​သႂ်ႇ​လေႃးၼႂ်းၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႇၸဵမ်း​သေၶၢႆ တိၺွပ်းလႆႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်း1000​ ၵေႃႉပၢႆဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်လႆႈလူင်းထတ်းထွင်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်းဢႅဝ်ႇဢဵမ်ႈမိူင်းထႆး ဝီႊသႃႉ (VISA) မူတ်းဢႃႇယုလႄႈ လႆႈလူင်းထတ်းထွင်ပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵၢမ်ႇပူးသျႃး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်​သေ တီၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း​ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈယူႇပူၼ်ႉဝၼ်းလႄႈသင် သိုပ်ႇတီၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း​ထႅင်ႈသေ​ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်း1000 ႁဵင်​ၵေႃႉပႆ တီႈ​ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၽူးၵဵတ်ႇ ​ၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊ​လႄႈ​ၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်လႆႈလူင်းထတ်းထွင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 50 တီႈပၢႆ​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 300​ ၵေႃႉပၢႆ  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း 40​ ၵေႃႉပၢႆ ​လႄႈတီၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ 500 ၵေႃႉပၢႆၼႆယဝ်ႉ။
တီႈ​ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈလႆႈလူင်းထတ်းၸွမ်းႁွင်ႈသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဢိူင်ႇသမုတ်ႇၸေႇတီႈၼၼႉ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ 70 ​ၵေႃႉပၢႆ ဢိူင်ႇသႃႇၶလႃႇ  50 ​ၵေႃႉပၢႆ ဢိူင်ႇသၢမ်လူင်း 60 ​ၵေႃႉပၢႆ  ၼႆယဝ်ႉ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈၼႂ်း​ၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​ 30​ ၵေႃႉပၢႆသေဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ​ၵေႃႉ​လႄႈ တီႈၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်​ၸေႈၼမ်ႉယႃႈမ​သႂ်ႇ​လေႃး ၼႂ်းၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉၸဵမ်း​​သေၶၢႆထႅင်ႈ 19​ ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇ​ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း​တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း​သေ​လႄႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵၢမ်ႇပူးသျႃး​သေ ႁဵတ်းပတ်ႉသပွတ်ႇ MOU ႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်း​ပေႃႈလဵင်ႉ​မႄႈလဵင်ႉဢၼ်ႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19.10.2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.