ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ ႁၢမ်းၶိုၼ်ႈၵျႂင်းလွင်းမွၵ်ႇ

ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ  ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပုတ်ႉထၶဝ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် မိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵျႂင်းလွင်းမွၵ်ႇ ၶဝ်ႈပွႆးၼူၵ်ႉပွႆးတူဝ်းသေတႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢိူင်ႇ မိူင်းယဵၼ်  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ်တႄႉ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်းလႄႈ ႁၢမ်းၵိၼ်ႁၢမ်းလူႇ ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ် ။
လုင်းၸႃႇလိင်ႇ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းယူႇ သေတႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽွင်းပိူၼ်ႈလူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇလူႇလႄႈ လႆႈယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၊ ၶဝ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇတိုၵ်းၼႆသေတႃႉ  မိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ မေႃးမႃးတင်း လွႆၽြႃး မုင်ႈမိူင်းၸဵမ်ၸဝ်ႉ  ။ ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢင်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝတ်ႉဝႃး ၵႂႃႇၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈလူႇလႆႈတၢၼ်းသင် ၊ သဵင်ၵွင်မေႃးမႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ တူၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇလူင် ဢၼ်ဢၢင်ႈလဵပ်ႈဝၢင်းၵျႂင်းႁေလူႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလူႇ လႆႈတၢၼ်းသင်  ၼႆယဝ်ႈ ။လုင်းၸႃႇလိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်းၶဝ် လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၼၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈတီး ၊  ဝၢၼ်ႈၶၢႆးမူၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတင်း ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လၢႆႈပၢႆႈၼႆႉ တေဢမ်ႇတႅမ်ႇမွၵ်ႈ  4 – 5 ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 25 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်ယိုဝ်းၵၼ် ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၶမ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၶဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတႄႉ ၸွင်ႇပႃႈ မႃးၶိုၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁု ၸွမ်း ၼ ႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ  ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသ ိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႈ
ၽၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ PSLF/TNLA သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ  သိုၵ်းတႆး RCSS  ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸုမ်းဢိူၺ်းလီၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ဝၼ်းထိ 24 ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတႅပ်း ႄတႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 25 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတႆး ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းလွႆလမ်  ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇၶႃႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 25/10/2018
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.