ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်


မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 15/10/2018 တင်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၼၢင်မူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ၸႅင်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ၶဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႄႈ ၸင်ႈလႆႈဢဝ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 333 ၼႆႉသေ တိၺွပ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2018 လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆလုမ်းတြႃးၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA လႆႈတတ်းသိၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/10/2018 လူၺ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထိုင်တၢႆၼႆယဝ်ႉ။
 
ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈပူင်သင်ႇယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးတၢင်းၽိတ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီလႄႈ တင်းၽၢႆႇလုမ်းတြႃးလႆႈဢၢင်ႈထိုင်မၢႆမီႈ 333 သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸုမ်း FPNCC ၶဝ်ၶဝ်ႈဢူပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိသေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တုၵ်းယွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉမုင်ႈတူၺ်းထိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇလူၺ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းပႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈတိုတ်ႉၼွင်သင်ၼႆယဝ်ႉ။


တင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ပၼ်တီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းတၢၼ်းဢွင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း ၸဝ်ႈသီႇႁ လႄႈလုင်းပႃႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ် လုင်းၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ ပႃႈၼၢင်းမျႃႉယိၼ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.