ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တႃႇပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ FPNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း FPNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶဝ်လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 10 ၸုမ်း ပွႆႇတူဝ်တႅၼ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ၵႃႈတီႈလုမ်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင် မိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိတေႃႇၼႃတေႃႇတႃၵၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးတဵင်းသူၺ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ယူႇၼႆၸိုင် ၸင်ႇလႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈထိုင် 3 ပီၼႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် တင်းၽၢႆႇမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း FPNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ် တိၺွပ်းၵုမ်ၶင်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2018 ၵႃႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵႂႃႇၸွမ်းမၢႆမီႈ 333 သေ တတ်းသိၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/10/2018


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.