ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးႁူင်းၾႆးမိၼ် 410 လုၵ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း

ၵေႃႇမတီႇၽူႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ် 410 လုၵ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်းဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် တီႈၵႂၢင်းဢဝေႇရႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 14 - 23 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2017 ၼီႈ မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း 390 ပႆၢၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇၽူႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ တၢၼ်းဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ "ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း ၼမ်ၵႂႃႇလိူဝ်သေပီၵၢႆ ပီၼႆႉတေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း 410 လုၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ"ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်းပီႈၼႆႉတႄႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လူင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 81 လုၵ်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸိင်ႇၼႃးပၢၼ်ႇ 42 လုၵ်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ပွႆႇၵၢင်ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 42 လုၵ်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈသတ်းသွင်တိၼ် 156 လုၵ်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈသတ်းသီႇတိၼ် 89 လုၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းတေပဵၼ် 410 လုၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးပီႈၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် 780 ၵေႃႉသေ  ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ  တေႇၸႁဵတ်းၶေႉၶႅင်ႇၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1954 ၼီႈသေ တင်းၽၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ လႄႈ လုမ်းၽွင်းသႃႇသၼႃႇၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 09/11/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး#ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး#ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး#ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #ႁူင်းၾႆးမိၼ် #ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး #ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news#taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.