ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းယိင်းတႆးထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၺႃးငႅၼ်း​​ၶေႃးတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉပႆႇၺွပ်းလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/11/2018 တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆႈ ၵဵင်းမႆႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႃႈၼႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇမႄႈလိမ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ဝၼ်းထိ 12/11/2018 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးယူႇၼႂ်းလူတ်ႉၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းႁူင်းလူတ်ႉ ႁိမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉမႄႈသႃ ၼႆႄလႈ ၸင်ႇဢွၼ် ပလိၵ်ႈႁၢၼ်  မေႃယႃ ႄလႈ  လူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်သေ ၵႂႃႇသပ်းေသး


လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်တီႈၶႅမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈရႅမ်း ​​ၸေႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ​​ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ
တီႈၵိူတ်ႇလိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်မီးၵႃးၵဝ်ႇသီလႅင်ၵၼ်းၼိုင်ႈယီႉ​​ႁေႃႉရႅၼ်းရူဝ်းဝူဝ်း ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ႇပၢႆႉထဝဵၼ်း ၵႃႈၼိူဝ်​​တီႈၼင်ႈ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းတိင်ႉ လုင်းလိူင်း ဢႃႇယု 34 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼူၺ်ႇလုမ်းလႃးၼမ်ႉမႄႈသႃ ၽၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ပွတ်းတႂ်ႈ ပွႆႇပူၺ် (ဢမ်ႇသႂ်ႇၶူဝ်း) တီႈဝၢင်ႈၶႃမၼ်းၼၢင်းမီးႁွႆးထုၵ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်လႄႈမီးႁွႆးထုၵ်ႇငႅၼ်း​​ၶေႃး​​တေႃႇ​​ပေႃးတၢႆ


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းတိုၼ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ​​သေ​​ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ် ထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၶႆႈႁႃတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ လႆႈမႃးႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း မီးယူႇၼႂ်းၵႃးလူတ်ႉၵဝ်ႇလတီႈၸွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ​​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢမ်းဝႃႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢႅပ်ႈတေၸၼ်မၼ်းၼၢင်းမႃးၵၼ်ႉလူလၢႆယဝ်ႉ ငႅၼ်း​​ၶေႃးမၼ်းၼၢင်း​​​​တေႃႇ​​ပေႃးတၢႆဝႃႈၼႆႉ။


ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းယၢမ်ႈမီးၽူဝ်ႁေ တိုၵ်ႉႁႃပႅတ်ႈၵၼ်လႆႈ 2 လိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း ၽူဝ်ႇၵဝ်ႇမၼ်းၼၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးယ ဢႃႇယု 46 ပီ ၊ ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်  မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ မႃး ၽူဝ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလႄႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ ၽူဝ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇလႂ်ဢမ်ႇႁု ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူဝ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼၢင်း မႃးႁဵတ်းႁင်းမၼ်းသေလႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။
 

ၵွပ်ႈၼၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽူဝ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးယႃႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ထၢမ်ႁႃပႃး ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းၵႆႉယၢမ်ႈမႃးႄလႇမၼ်းၼၢင်း တႃႇတေ တွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပိူၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ/ ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.