ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်ႁၢင်ႈပိူဝ်ႉပူၺ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶၢဝ်ႇ chiangmainews  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်းႁၢင်တူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်း ယွၼ်ႉလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈပိူဝ်ႉႁၢင်ႈပွႆႇပူၺ် မီးယူႇၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်မၼ်းၸၢႆး

พ.ต.อ.ฉัตรมงคล วศินอมร ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ 5 လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးဝႆႉပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈလွင်ႈ ၵဵပ်းသိမ်းပိုၼ်ၽႄ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈပိူဝ်ႉႁၢင်ႈပူၺ် ပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵႃႇမလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု ꨼18 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈေသ ဢဝ်ႁဵတ်း ပဵၼ်ၽွၼ်းလီသုၼ်ႇတူဝ်။ 

ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ မီးဝႆႉမုၵ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇႁေႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵႃႇမလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Thailand Internet Crimes Against Childern ( TICAC ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Cellebrite  ၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသေႃႉႁႃ File-ၾၢႆႇလ်ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵႃႇမလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေသယဝ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် ၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်မိၵ်ႈၸုမ်ႈ VIVO  သႅၼ်းႁုၼ်ႈ 1724 မီးဝႆႉႁၢင်ႈပိူဝ်ႉႁၢင်ႈပူၺ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီဢမ်ႇလၵ်းႄလႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉမၢႆတိၺွပ်းတီႈလုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉႁႃတိၺွပ်း ၽူႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လုၵ်ႈၼၼ်ႉ


ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ ꨼13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသွၵ်ႈႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၾူၼ်း တီႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ  หารแก้ว  ၸေႈဝဵင်း หางดง ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ မၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးယုမ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇယု 21 ပီ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - မိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပႂ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶူၼ်ႉႁႃၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်း လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ပိူဝ်ႉဢၼ်ပွႆႇပူၺ်ႇတင်းၼမ် မၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈ download ဢဝ်မႃးတီႈ ဢႅပ်ႉ  LINE ဢဝ်မႃးတူၺ်းလဵၼ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႈၸႂ်ပေၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူမႃးဝႃႈ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၼႆယဝ်ႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ လႆႈသိမ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ႄလႈ Sim Card မၼ်းၸၢႆးသွင်ဢၼ် ပၢႆတိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသေ တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพอนาจาร 

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇမိူင်းထႆးမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼီႈ မၢႆမီႈ 1 / 17 ( 1 မၢႆၸိူၼ်း 17 )  ၼၼ်ႉဝႃႈၸိုင် ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးၵဵပ်းသိမ်း ဢမ်ႇၼၼ် သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈပိူဝ်ႉ ႁၢင်ႈပွႆႇပူၺ် ၼႂ်းတၢင်းတီႈဢမ်ႇလီ သူၼ်းၸႂ်လွင်ႈၵႃႇမ ဢဝ်ပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 5 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/11/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.