ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁုပ်ႉႁၼ်မၢပ်ႇပွမ်းတီႈ ၼႃႈၵၢတ်ႈလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး


ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈမႃးၽဵဝ်ႈသိမ်း ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ

ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  တီႈဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် မၢၵ်ႇပွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵမ်းလဵဝ်  ပဵၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇႁု ဢဝ်တိူၵ်ႈသီလမ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈမႃးဝၢင်းဝႆႉ  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလွမ်ႉႁေႉဝႆႉ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ်ႁိမ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ႄလႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း၊  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင် ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းသႃး ပိူၼ်ႈဢွၼ် ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ ဢိုတ်းႁၢၼ်ႉဢိုတ်းသႅင်ႇ သွင်ႉပၢႆႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးေသၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယႃႉလႅဝ်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၊ မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သမ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇလူင် ဢူဝ်းသျိၼ်ႊ ( OCSEAN ) ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ၊ တီႈၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁုပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ႁေႃႇဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးလွမ်ႉႁွပ်ႈႁၢမ်ႈႁေႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ်ေသ သပ်းေသးတူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ  မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ တီႈပိူၼ်ႈဝႆႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  ႁၢင်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ႇထႅင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶဝ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ ။

မွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ - မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း  ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈသိမ်းမၢၵ်ႇမၢႆးၶဝ် မႃးယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ  ဢၼ်လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ  လႆႈသပ်းသေးတူၺ်းလီယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇ ၸႂ်ႈမၢႆးသင် ၊ ၵူၺ်းပဵၼ်ၶွင်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဝိုတ်ႉပႅတ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ  ပဵၼ်ႁိုဝ်သေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ  တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်ၽႂ်ႁတ်းၽုၺ်ႇႁၢၼ်ႉတၢမ်းၶၢႆၶိုၼ်း ။ 


တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းပွႆးၶေႉၵၼ်ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင် ဢၼ်မီးၶႅၵ်ႇတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ပဵၼ်ႁူဝ်မိုၼ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် သႂ်ႇၸ်ႂၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်ပွႆးၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ 
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တင်းၽၢႆႇၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၽဵဝ်ႈလၢင်းၸွမ်း ဝၢင်းပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢိၵ်ႇတင်းၸွမ်းပၢင်ပွႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢၼ်လီ ထၢင်ႇထိူမ်ႇသင် ၊  ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်ႇသင်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် လႄႈ ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်မီးၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၶဝ် ႁဵတ်းပွႆးၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၺႃးပိူၼ်ႈထတ်းသၢင်ႈႁိၼေးၵၼ်ယူႇယဝ်ႈ ။ 

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/11/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.