ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ႁေႉၵင်ႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းပွႆးလွႆးၵရထူင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily News တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁတႇဢဝ်ဝၼ်းထိ15 ထိုင်ဝၼ်းထိ18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း - မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၶျုၼ်းပူးရီႊ လႄႈ သီရႃႊၶျႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၽတ်းထယႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး 

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသပ်းသေး ဢွင်ႈတီႈ 23 ဢွင်ႈတီႉ ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 25 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇဝႃႈၼႆ လိူဝ်ၸသၼၼ်ႉ လႆႈတိၺွပ်းပႃး ၵူၼ်းယွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး မၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမႃး သေလႄႈႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီး ၵူၼ်းလႄႇ မိူင်းယူႇသဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊

 (พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุยะ ) ႁူဝ်ၼႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၶျႃၼ်းပူးရီႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်း ၶၢဝ်းပွႆးလွႆးၵႃရထူင်း ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းလႄႇဝၢၼ်ႈလၢဝ်းမိူင်းၶဝ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၽတ်းထယႃး တိူဝ်းၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁေႉၵင်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈလၵ်ႉ ၊ ၵူၼ်းၸၵ်ႉထူင် ၸူၵ်းထွင်းပိူၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ လႄႈၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ပေႃးတေမီး လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် မိူဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလွႆးၵရထူင်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူင်းမႃး ၵူတ်ႇထတ်းသပ်းသေးၼႆၶႃႈယဝ်ႈ၊
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၺႃးတိၺွပ်းၼႆႉသေ တီႈၸႄႈတွၼ်းရၼွင်း မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းပႅတ်ႈ  ၶၢဝ်ႇရၼွင်ႊ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ ႑ မူင်း ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိုၵ်ႉဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယူႇတီႈ ၼ်ႂးၸႄႈဝဵင်း ပႃႇၸၼ်ႊ ၸၸႈဝဵင်းရၼွင်းၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇ ႁၢႆးလၵ်ႉ သီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းသူၼ်ယၢင်သေ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႁၢမ်ႈႁေႉသပ်းသေးတူၺ်းၸိုင်လႆႈႁၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶီႇပႃးမႃးၸွမ်း 27 ၸၵႃႉ  သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်မၢႆၾၢင်ပတ်ႉသပွတ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းသင်
 မိူဝ်ႈလႆႈထၢမ်တူၺ်း ၵူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉ လႄႈ ၵေႃႉဢၼ်ၼင်ႈမႃးၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၸိုင်ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျႃၼ်းၽွၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်း တၢင်ႇမိူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း   ပၼ်ဝႆႉဢွင်ႈတီႈ  လၵ်ႉသိူင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႆသေ  ၵူၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးတိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေသူင်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
Photo By - https://www.dailynews.co.th/crime/677835?fbclid=IwAR0hkXUR2re-7orwZv8rzbza8jIlBK_BhICkpM_QCeOEtl0csDrVX7YE_pQ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 19/11/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.