ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ SSPP သွင်ၸုမ်း ၶဵင်ႇၼႄးတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇမီးၽၢႆႇလႂ်ယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း သိုၵ်းတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢိူင်ႇၸေႈၶၢၼ် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၊  ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢၼ်လုတၢႆၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ 
 

ၼၢင်းၶမ်းလၢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တူဝ်မၼ်းၼၢင်းတႄႉ မႃးမီးယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၊ ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈၵႂႃႇၶီႇလူတ်ႉထေႃႇလၵျီႇယူႇ  မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၶဝ်သေ လႆႈလုတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵႂႃႇတၢႆတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီးသွင်ၵေႃႉ  ၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႂ်ဢမ်ႇႁု ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ် လုတၢႆၼၼ်ႉ 1) ၸၢႆးသၢင်ႇၵူႇ ဢႃႇယု 30 ပီ ၊  2) ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ဢႃႇယု 13 ပီ ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသီႇ ၊  3) ၸၢႆးသၢင်ႇၼွင်ႉ  ဢႃႇယု 25 ပီ ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ 1) မေႃသွၼ် ၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယု 22 ပီ2) ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း  ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 20 ပၢႆ  ၊ ၽူႈလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁု ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ၶဵင်ႇၼႄးတေႃႇၵၼ်
ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP ၼ်ႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ၊ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈသၢဝ်းမိၼိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵမ်းပူၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇ SSPP ၶဝ် မႃးယိုဝ်းၶဝ်ၵူၺ်း ၽၢႆႇၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇတေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႈ ။


တင်းၽၢႆႇ SSPP ၵေႃႈ သမ်ႉဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်ဝၼ်းထိ 23  ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် မႃးၶျုးတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ RCSS ၶဝ်သမ်ႉ လုၵ်ႉတင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မႃးၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉသေယဝ်ႉ ယူႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇၶိူင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ  ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ ပၢႆႈၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢုၵ် မွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈလီၵၢၼ်ႉ ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၵေႃႈလီပၢတ်ႇ လီပေႃႉယဝ်ႉ  သမ်ႉၵုမ်ႇလႆႈၵူဝ်လႆႈပၢႆႈ ၸိူင်ႉၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တေႉတေႉၼႆယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
25/11/2018


#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย #rcss ssa #sspp ssa #တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.