ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၢႆး 300 ၵီႊလူဝ်ႊ လႄႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး


ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်တင်းလၢႆ ဢၼ်မီးယႃႈဢၢႆးသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 300  ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ လႄႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 70 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 ၼႆႉ ယွၼ်ႉသၢႆလပ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်  လုၵ်ႉတင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လတ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ တင်းၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မႄႈသၢႆ ၊ တပ်ႉပႂ်ႉသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသပ်းသေးၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ။ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵေႃႇၸၢင်ႉ လႄႈရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈၶူဝ်သွင်ႇၽင်ႇမိူင်း  မၢႆ - 2  ၼၼ်ႉ  လႆႈႁေႉၵင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ မိၵ်ႈ Ford ၾွတ်ႇ သီငိုၼ်း  လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႇၸၢင်ႉ မုင်ႈၼႃႈၸူး ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ။

ၼိူဝ်ၽၢႆႇလင်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶဝ်တၢင်ႇမႃးထူင်ဢၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ  တင်းသဵင်ႈမီး 19 ထူင် ၊ မိူဝ်ႈလႆႈၵီႈတူၺ်းၼႂ်းမၼ်းၸိုင် လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈထူင်ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆးသ် 15 ထူင် ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 300 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ။ သမ်ႉမီးပႃးထႅင်ႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ်တႅင်ႈ တင်းသဵင်ႈမီး 200 တႅင်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 70  ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ။

ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸႆး  3 ၵေႃႉ ၶပ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၊ ဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ 24 ထိုင် 38 / ၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းထႆးတင်း ၸေႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ  ။ ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ  လႆႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉပၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်း ၊ မီးၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁုၸၵ်းၸိုဝ်ႈ ယူႇတီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၸႂ်ႉၶဝ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႉၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင် ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈ တေပၼ် ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ ႁႃႈသႅၼ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇထိုင် ၸင်ႇတေၶေႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉၶဝ်တင်းသၢမ် ဢိၵ်ႇပႃးလူတ်ႉၵႃးၶဝ်သေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် သေယဝ်ႉတေသိုပ်ႇၸွမ်ႇၸၢမ်း ၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ  တီႈတင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း  မီးၼႂ်းၸေႈမိူင်းၶၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ႁူဝ်ပၢင်ႇၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇ တၢၼ်ႇငိုၼ်း ႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ႇ သီႇၵေႃႉ မီးႁိမ်းလူတ်ႉၵႃးႁၢႆးလၵ်ႉဢၼ်ၵိုတ်း လိုဝ်ႈဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇ ႁူဝ်ပၢင်ႇ လႄႈၼမ်ႉမွၼ်း  ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ႁၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႅၼ်ႈ လူင်းႁူၺ်ႈသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇ ။ ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶဝ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  လႆႈ ႁူပ်ႉႁၼ် ယႃႈမႃႉ6 သႅၼ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်းၵီႊလူဝ်ႊ 5 ႁဵင် 7 ပၢၵ်ႇပၢႆ  ၊ ၶႆမၼ်းယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆႁႃႈႁဵင် ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ တင်းမူတ်းတင်း သဵင်ႈၼႆႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တေမီးၵႃႈၶၼ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ -  သႅၼ်ႁွမ်း  ( သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင် )  သႅၼ် ၊ ၵူၼ်းသီႇၵေႃႉ ဢၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢၢပ်ႈပဵၼ် ၸၢဝ်းၶၢင် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16/12/2018ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.