ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ယေႃးမုၼ်ၽူႈလႆႈႁၢပ်ႉသူး Naga Award လႄႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/12/2018  ၶၢဝ်းယၢမ်း  12:30  သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း လူင်းသဵၼ်ႈမႆၢၸိုဝ်ႈသဵင်သေ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယေႃးမုၼ်  ၽူႈလႆႈႁၢပ်ႉသူး  Naga  Award   လႄႈလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသႃႇမိ  ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်  ၶူးၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ လီငၢမ်းၼႂ်းပၢင်ယေႃးမုၼ် ။    


ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:30  ၸဝ်ႈၶူးတေႇၸၺႃႇၼ ဢွၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး/ထႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယေႃးမုၼ် ၽူႈလႆႈႁၢပ်ႉသူး ''ၼႃႇၵ ဢႃဝတ်ႇ'' ၵႂႃႇ  သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၼေႃႇၶမ်းလ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႉသူး ''ၼႃႇၵ ဢႃဝတ်ႇ'' ဢၼ် "ၸုမ်းလီဢွၼ်ယိူင်ႈ' ၽူႈၵူၼ်းလီၶႅၼ်ႇ" ဢၢပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သူးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးလႆၢလႆၢၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ မီးၽူႈလႆႈႁၢပ်ႉတင်းသဵင်ႈ 200 ပႆၢဝႃႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈႁၢပ်ႉသူးတႃႇ 11 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႃႈ 11 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 6 ပႃး လႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသႆၢၸႂ်တႆး ပႃးယူႇ 3 ၵေႃႉ   1.ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသႃႇမိ   2.ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်   3.ၶူးၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း  ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။    


ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း  14:40  ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း သင်ႇၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး/ထႆး ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းဝႃႈၼႆ   သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၶူးၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈၽႆၢႇၽႆၢႇသေ  ၸဝ်ႈၶူးတေႇၸၺႃႇၼ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉသူး  ''ၼႃႇၵ ဢႃဝတ်ႇ'' လႄႈ   ၶၢဝ်းယၢမ်း  15:20   တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးပီႈၼွင်ႉထႆး ယိုၼ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ် ငိုၼ်းတိုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵႂႃႇ ၸႆၢးၸၢမ်ႇပုၺ်ႉလႄႈငႄႇတဵင်းၵီႇ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 100,000  ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ဝႆၢးသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ၸႆၢးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး  ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ တၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁၢပ်ႉသူး ''ၼႃႇၵ ဢႃဝတ်ႇ'' ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇသေ  ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း  16:00 သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/12/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย #Naga  Award #ယေႃးမုၼ် #လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸွၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶတႆး  #MCU

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.