ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း

10/14/2562 10:17:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူ...

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း

10/14/2562 09:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 မႅၼ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

10/09/2562 07:10:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူ...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵီႇလူဝ်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

10/05/2562 08:27:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ၸေႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ မဵတ်ႉၸိူဝ်ႉၾၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၾ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်မူတ်းသႂ် ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယမ်ႇ

10/02/2562 09:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသူး ဝဵင်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဝဵင်းဢၼ်မူတ်းသႂ်လီ  ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵ...

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ-မူႇၸေႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ 7 လမ်း ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၾူၼ်းလႄႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း

9/04/2562 07:30:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး လူင်/ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း...

တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ဢဝ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 13 ၵေႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

9/03/2562 10:11:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ၼယူးသ်   kanbawzatainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝ uwsa ၼႃႈလိၼ် 17...

ၶူးသွၼ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးသူႈတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

9/03/2562 09:46:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ( ဢႃႇယု 28 ပီ ) ႄလႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ( ဢႃႇယု 24 ပီ ) သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

9/02/2562 07:04:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶမ်း- ၸၢၼ်း   ဝ...

တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

8/29/2562 07:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ  TNLA     သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ M...

ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၺႃးတိၺွပ်းတီႈမႄႈသၢႆ

8/29/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ႄမႈသၢႆ AEC Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႄႈသၢႆ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်တႃႈၶီ...

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တပ်ႉသိုၵ်းတီႈပၢင်ႇဢူး

8/26/2562 07:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( မေႇမျူဝ်ႉ ) ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵႂႃႇ 19 လင်

8/23/2562 08:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်းတၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

8/23/2562 07:54:00 ก่อนเที่ยง 0

    ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ လွႆတႆးလီ - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် မိူင်းတႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျၽတ်ႉ ၸေႈတွၼ်...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႉၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်မႃး

8/19/2562 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၺႃးယိုဝ်း ၊ လုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ

8/17/2562 09:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းသိုၼ်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမ...

ပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵႃးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆၢ

8/17/2562 01:06:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶိူဝ...

တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငွႆးတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

8/15/2562 09:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ   ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA   သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႃးတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

8/13/2562 07:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 12 လႄႈ 13 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ   8 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင...

တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ

8/12/2562 07:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး phukethotnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ต.ราไวย์    ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး

8/12/2562 06:38:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး  ၸိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ

8/09/2562 10:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်...

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ်တီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ

8/07/2562 09:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆ- တႃႈ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

8/06/2562 10:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ၊ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်

8/03/2562 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ

8/01/2562 06:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈသွင်ၽင်ႇမိူင်း - တီႈၶူဝ်လူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ...

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း

7/31/2562 09:22:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ 39 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်

7/30/2562 07:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ ဝ uwsa ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ...

ယိင်းသၢဝ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း တီႈပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်းမိူင်းၶႄႇ

7/30/2562 07:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃႇယု 26 ပီ ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼ...

ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ

7/26/2562 09:32:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ႄလႈ ထႆးရတ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵတ်ႉတၵူၼ်းႁဝ်း

7/24/2562 07:31:00 ก่อนเที่ยง 0

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 တူၼ် ဢၼ်ပွင်သၢင်ႈပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇယူႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ

7/24/2562 07:12:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Thai Pbs   လႄႈ mananger online ၶဝ်တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ( ၵရဵၼ်ႇ )...

ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

7/22/2562 10:01:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈတႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21 လႄႈ 22 လိူၼ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵူၼ်းယွၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၺွပ်းပႃးတင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း

7/21/2562 10:33:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ...

မိူင်းထႆးမၢင်တီႈ ယွၼ်ႉၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၼမ်ႉၾူၼ်ပွမ်သေ ႁူတ်းလူင်းပၼ်

7/19/2562 08:18:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် chiangmai news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်တီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိ...

လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်

7/19/2562 07:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၵူႈပီပီၼႆၸိုင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁ...

ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ

7/16/2562 08:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း ၵၼ်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁ...

သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

7/13/2562 04:43:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းမႆႇ လူင်းၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 60 ပၢႆ

7/11/2562 07:43:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ...

ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တၢင်ႉယၢၼ်း တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထွတ်ႇၶူဝ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉႁႅမ်မၼ်းၼၢင်း

7/11/2562 06:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 7 ၵေႃႉ   ထွတ်ႇၶူဝ်းၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉပေႉၵိၼ်မၼ်းၼၢင်း၊   တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတႆး 4 တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈပွင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ

7/09/2562 07:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်း Media Council for Buddhism မိူင်းထႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိ်ူဝ်းဢၼ်ၶတ်းႁႅင်း ၶိုင်ပွင်ပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼႂ်း ၵူႈမိ...

ၶၢတ်ႈလၢမ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

7/04/2562 08:36:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ်ၸေႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

7/02/2562 09:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းႁေႃႈလူတ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၶူးမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 3 လ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

6/26/2562 08:29:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ  ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆလႄႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်...

ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈပၢႆႉလိုမ်းတူဝ် ထွတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ

6/26/2562 08:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်း (ၵၢင်ၶမ်ႈ) မီးၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၸႃႇတိ မိူင်းသူ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

6/21/2562 09:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ တႃႈပေး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

6/16/2562 05:43:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2019 မီးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ (Assumption University ) 7 ၵေႃႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်...

ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ !! ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းမိပ်ႇတဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်

6/14/2562 09:22:00 หลังเที่ยง 0

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇၼူတ်ႇတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ...

ၸတ်းပွႆးၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

6/10/2562 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈထၢၼ်ထႃႇၼႁူင်းၼႄပိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.