ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢူၼ်းငိုၼ်းၼႂ်းထႆး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်း

12/29/2562 04:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးဢူၼ်းငိုၼ်း/ လွႆးငိုၼ်းၸွမ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 3 ႁဵင...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ပၢႆတိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ

12/28/2562 08:33:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12   ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 99 ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢၼ်မီ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶူပ်းထူၼ်ႈ 56 ပီ 36 ဝႃႇသႃ

12/18/2562 08:01:00 ก่อนเที่ยง 0

  ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼႃႉသင်ဝရေႃး ၶူပ်းထူၼ်းႁႃႈသိပ်း...

ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးဢေးသျေး ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း လႄႈ ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

12/10/2562 06:31:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114...

လုမ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

12/08/2562 02:36:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို...

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) ထုၵ်ႉတိၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

12/06/2562 10:17:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/12/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶွင် ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသ...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢႆတီႈ ၊ တိူဝ်ႉၺႃး လူတ်ႉၵႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း ၊ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

11/17/2562 02:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ပွၵ်ႉၵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵႂႃႇတိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပွမ် တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ 15 ၵေႃႉ

11/15/2562 05:59:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလ...

တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

11/14/2562 07:20:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ လူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ၸွမ်းတၢင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတဢၢင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၼီ

11/13/2562 05:52:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019   ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း   တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၢႆႈတမ်ႇလူတ်ႇ သမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိူၼ်ႈ လုၵွႆ

11/07/2562 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11   ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႉၵဵင...

ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ ယွၼ်းငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု

11/07/2562 07:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ   ၼႂ်းတပ်ႉ TNLA ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃၼ...

ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တင်း 3 ၵေႃႉ

11/03/2562 07:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင...

ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းထူင်တီႈမိူင်းထႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပေႃးပႅတ်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်

11/01/2562 09:54:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်လူင်လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထူင်ဢွၵ်ႇတၢင်း ဢၼ်မီးတီႈၸေႈဝဵင်း သရီရႃးၶျႃး ၸေႈတွၼ်ႈၶျူ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃးမိူင်းတႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းလွႆ လုတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

10/30/2562 09:36:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ   တီႈၼႂ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယူင်ႇတွင်ႇ ေၸႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ...

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉ လေႃႇၺႃးသေႁေႃႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ လႆႈတၢႆထင်တီႈ

10/26/2562 06:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် super high way - ၵဵင်းမ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း

10/14/2562 10:17:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူ...

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း

10/14/2562 09:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 မႅၼ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

10/09/2562 07:10:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူ...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵီႇလူဝ်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

10/05/2562 08:27:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ၸေႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ မဵတ်ႉၸိူဝ်ႉၾၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၾ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်မူတ်းသႂ် ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယမ်ႇ

10/02/2562 09:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသူး ဝဵင်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဝဵင်းဢၼ်မူတ်းသႂ်လီ  ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵ...

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ-မူႇၸေႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ 7 လမ်း ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၾူၼ်းလႄႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း

9/04/2562 07:30:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး လူင်/ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း...

တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ဢဝ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 13 ၵေႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

9/03/2562 10:11:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ၼယူးသ်   kanbawzatainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝ uwsa ၼႃႈလိၼ် 17...

ၶူးသွၼ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးသူႈတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

9/03/2562 09:46:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ( ဢႃႇယု 28 ပီ ) ႄလႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ( ဢႃႇယု 24 ပီ ) သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

9/02/2562 07:04:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶမ်း- ၸၢၼ်း   ဝ...

တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

8/29/2562 07:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ  TNLA     သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ M...

ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၺႃးတိၺွပ်းတီႈမႄႈသၢႆ

8/29/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ႄမႈသၢႆ AEC Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႄႈသၢႆ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်တႃႈၶီ...

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တပ်ႉသိုၵ်းတီႈပၢင်ႇဢူး

8/26/2562 07:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( မေႇမျူဝ်ႉ ) ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵႂႃႇ 19 လင်

8/23/2562 08:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်းတၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

8/23/2562 07:54:00 ก่อนเที่ยง 0

    ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ လွႆတႆးလီ - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် မိူင်းတႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျၽတ်ႉ ၸေႈတွၼ်...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႉၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်မႃး

8/19/2562 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၺႃးယိုဝ်း ၊ လုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ

8/17/2562 09:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းသိုၼ်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမ...

ပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵႃးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆၢ

8/17/2562 01:06:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶိူဝ...

တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငွႆးတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

8/15/2562 09:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ   ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA   သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႃးတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

8/13/2562 07:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 12 လႄႈ 13 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ   8 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင...

တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ

8/12/2562 07:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး phukethotnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ต.ราไวย์    ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး

8/12/2562 06:38:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး  ၸိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ

8/09/2562 10:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်...

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ်တီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ

8/07/2562 09:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆ- တႃႈ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

8/06/2562 10:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ၊ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်

8/03/2562 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ

8/01/2562 06:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈသွင်ၽင်ႇမိူင်း - တီႈၶူဝ်လူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ...

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း

7/31/2562 09:22:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ 39 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်

7/30/2562 07:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ ဝ uwsa ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ...

ယိင်းသၢဝ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း တီႈပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်းမိူင်းၶႄႇ

7/30/2562 07:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃႇယု 26 ပီ ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼ...

ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ

7/26/2562 09:32:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ႄလႈ ထႆးရတ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.