ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႉၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်မႃး

8/19/2562 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၺႃးယိုဝ်း ၊ လုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ

8/17/2562 09:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းသိုၼ်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမ...

ပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵႃးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆၢ

8/17/2562 01:06:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶိူဝ...

တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငွႆးတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

8/15/2562 09:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ   ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA   သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႃးတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

8/13/2562 07:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 12 လႄႈ 13 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ   8 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင...

တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ

8/12/2562 07:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး phukethotnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ต.ราไวย์    ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး

8/12/2562 06:38:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး  ၸိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ

8/09/2562 10:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်...

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ်တီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ

8/07/2562 09:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆ- တႃႈ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

8/06/2562 10:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ၊ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်

8/03/2562 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ

8/01/2562 06:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈသွင်ၽင်ႇမိူင်း - တီႈၶူဝ်လူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ...

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း

7/31/2562 09:22:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ 39 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်

7/30/2562 07:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ ဝ uwsa ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ...

ယိင်းသၢဝ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း တီႈပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်းမိူင်းၶႄႇ

7/30/2562 07:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃႇယု 26 ပီ ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼ...

ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ

7/26/2562 09:32:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ႄလႈ ထႆးရတ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵတ်ႉတၵူၼ်းႁဝ်း

7/24/2562 07:31:00 ก่อนเที่ยง 0

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 တူၼ် ဢၼ်ပွင်သၢင်ႈပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇယူႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ

7/24/2562 07:12:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Thai Pbs   လႄႈ mananger online ၶဝ်တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ( ၵရဵၼ်ႇ )...

ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

7/22/2562 10:01:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈတႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21 လႄႈ 22 လိူၼ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵူၼ်းယွၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၺွပ်းပႃးတင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း

7/21/2562 10:33:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ...

မိူင်းထႆးမၢင်တီႈ ယွၼ်ႉၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၼမ်ႉၾူၼ်ပွမ်သေ ႁူတ်းလူင်းပၼ်

7/19/2562 08:18:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် chiangmai news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်တီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိ...

လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်

7/19/2562 07:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၵူႈပီပီၼႆၸိုင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁ...

ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ

7/16/2562 08:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း ၵၼ်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁ...

သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

7/13/2562 04:43:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းမႆႇ လူင်းၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 60 ပၢႆ

7/11/2562 07:43:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ...

ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တၢင်ႉယၢၼ်း တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထွတ်ႇၶူဝ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉႁႅမ်မၼ်းၼၢင်း

7/11/2562 06:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 7 ၵေႃႉ   ထွတ်ႇၶူဝ်းၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉပေႉၵိၼ်မၼ်းၼၢင်း၊   တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတႆး 4 တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈပွင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ

7/09/2562 07:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်း Media Council for Buddhism မိူင်းထႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိ်ူဝ်းဢၼ်ၶတ်းႁႅင်း ၶိုင်ပွင်ပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼႂ်း ၵူႈမိ...

ၶၢတ်ႈလၢမ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

7/04/2562 08:36:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ်ၸေႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

7/02/2562 09:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းႁေႃႈလူတ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၶူးမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 3 လ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

6/26/2562 08:29:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ  ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆလႄႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်...

ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈပၢႆႉလိုမ်းတူဝ် ထွတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ

6/26/2562 08:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်း (ၵၢင်ၶမ်ႈ) မီးၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၸႃႇတိ မိူင်းသူ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

6/21/2562 09:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ တႃႈပေး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

6/16/2562 05:43:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2019 မီးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ (Assumption University ) 7 ၵေႃႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်...

ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ !! ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းမိပ်ႇတဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်

6/14/2562 09:22:00 หลังเที่ยง 0

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇၼူတ်ႇတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ...

ၸတ်းပွႆးၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

6/10/2562 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈထၢၼ်ထႃႇၼႁူင်းၼႄပိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸတ်းပၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် မေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

6/08/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးမူႇၸေႈ လႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈသေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် ၽူႈမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူင် ...

မိူင်းထႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း

6/07/2562 01:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပီ  2019 ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်း ၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ...

ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈလၵ်ႉထၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇ

6/06/2562 08:21:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈလၵ်ႉထၢတ်ႇလွႆ ၶုတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပႃး မူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးၸူၼ်၊ သၢႆၶေႃးၶမ်းပႃးၵႂႃႇတင်းၼမ်

6/06/2562 06:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း Tachileik News Agency တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးလၵ်းတုမ်ႇမူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

6/05/2562 05:28:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ မီးလူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလမ်း ၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇၺႃး လၵ်းသဝ် တုမ်ႇမူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ မိၵ်ႈမ...

ၶုတ်းႁၼ်လႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇပၢႆတူၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

5/31/2562 06:17:00 หลังเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇႁိမ်းၵျႂင်းပၢင်ႇ ပွၵ်ႇမၢႆ 3 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ သင်ၶႃႇလႄႈ တၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇၶဝ် ၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး . ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2019

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

5/26/2562 04:54:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 26/05/2019 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ရၢတ်ႉၶျဝိတ်ႉထယႃးလႆး ၸေႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸေႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး မီးပၢင်ပွႆးမွပ်ႇၸုမ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

5/20/2562 06:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

5/18/2562 11:15:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 19/05/2019 တၢင်းၽၢႆႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵ...

ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႇလွႆၶမ်း ၸႅၵ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးတၼ်းၸႂ် လုၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 100,000 သူႇ တႃႇတၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉတီႈၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း

5/18/2562 05:23:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်တူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇတီႈ ၽရၻဵတ်ႇၽရၶုၼ်း ၽရမႁႃႇမူင်းၶူၼ်း ၸဝ်ႈပူႇထွင်း သိရိမင်ႇၵလေႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်...

မႄႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းသဝ်း

5/17/2562 08:34:00 ก่อนเที่ยง 0

မူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:45 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈႄၵျးၸူး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸ...

ၾႆးမႃးၽွင်ႈ ဢမ်ႇမႃးၽွင်းသေ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈလႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတဝ်ၾႆးၾႃႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်း 6 လင် တီႈမူႇၸေႈ

5/15/2562 08:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွမ်ၸေႃႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်...

ၸႂ်ႉလူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈ လၵ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်း

5/14/2562 07:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ Post today တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင...

ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇလႄႈ CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု 31.03.2020 ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတေတေႃႇဢႃႇယုထိုင် 31.12.2020

5/13/2562 08:54:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸူဝ်ႈၸႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31.03.2020 ၼီႈ ၵွၼ်ႇတေမူတ်း...

ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ မႆႈပႃးႁိူၼ်းယေး လႄႈ လူတ်ႉၵႃးလုသုမ်းၼမ်

5/10/2562 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း   ၾႆးမႆႈထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.