ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈယႃႇမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉဢၼ်လၵ်ႉသႂ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈလူင်ထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

1/29/2562 07:13:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/01/2019 လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ​ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​...

လုမ်းတြႃးမိူင်းထႆး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆထိုင် ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၸွႆႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်

1/27/2562 04:59:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ   ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း / ဢူၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းထႆး တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လုမ်းတတ်းသိၼ်တြႃး မိူင်းထႆ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိႁႂ်ႈတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထွႆဢွၵ်ႇတီႈပၢင်တိုၵ်း

1/27/2562 04:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၶႅၼ်ၼႃ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်2ပွၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်​သေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ2 ​ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ

1/20/2562 07:58:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ17/01/2019လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၺ်းလူတ်ႉၵႃးၵိူတ်ႇ​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်2ပွၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်​သေႁဵတ်း...

ပႃႇတီႇတႆးလႅင် SNSP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၸဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်​ၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်​တႃႇတေႇတင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ​ႁင်းၵူၺ်း

1/19/2562 07:27:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 18/01/2019 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင် SNSP လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်​ၶဝ်​...

ၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIO​ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ

1/19/2562 05:16:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း​ၶေႃၶၢင် KIO​/KIA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၶုၼ်မိ...

ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပီႊ 2018 ၸမ် 150,000 ၵေႃႉ ၵဵပ်းၵႃႈမႂ်ၼႆၢးၸၢင်ႈလႆႈၼမ်လိူဝ် 15,508,500 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး

1/18/2562 08:33:00 หลังเที่ยง 0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ် လၢတ်ႈၼေလွင်ႈၸႅတ်ႈသေးလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈၼႆၢးၸၢင်ႈ/ ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပ...

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈဢၢႆး ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

1/16/2562 08:43:00 หลังเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈဢၢႆး မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ 150000  တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းၵ...

တိလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆႉသ် ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်း 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ

1/11/2562 07:53:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇ 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈ...

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA

1/11/2562 12:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 11/1/2019

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

1/09/2562 07:07:00 ก่อนเที่ยง 0

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း - ႁဵတ်းသင်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈပၢႆႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး? - လွင်ႈလႂ်ဢၼ်လႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၢဝ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.