ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပီႊ 2018 ၸမ် 150,000 ၵေႃႉ ၵဵပ်းၵႃႈမႂ်ၼႆၢးၸၢင်ႈလႆႈၼမ်လိူဝ် 15,508,500 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆးႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ် လၢတ်ႈၼေလွင်ႈၸႅတ်ႈသေးလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈၼႆၢးၸၢင်ႈ/ ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸႅတ်ႈသေးထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 149,315 ၵေႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃ 4,262 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၸႅတ်ႈသေးၼႆၢးၸၢင်ႈလႄႈပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းငၢၼ်းသမ်ႉ 8,806 ၵေႃႉ/တီႈသေ ပၼ်တၢမ်ႇၽိတ်းၵႂႃႇ 692 ၵေႃႉ/တီႈ မႂ်ၼႆၢးၸၢင်ႈ/ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းငၢၼ်းလႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ 15,508,500 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး။

ပုၼ်ႈတႃႇၼႆၢးၸၢင်ႈတီႈၸၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇလၢဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 10,000-100,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် သင်ႁဵတ်းၽိတ်းသမ်ႉထႅင်ႈၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 ပီႊ ဢၼ်ႇၼၼ် မႂ်တင်ႈတေႇ 50,000-200,000 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းမႂ်တင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇလၢဝ်ႈ ႁႅင်းယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႅၼ်ႈတီႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 5,000-50,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈမိူဝ်ႈၸႆၢႇငိုၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တေဢဝ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ႁၢမ်ႈယွၼ်းဝႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် MOU ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈသွင်လႆၢး 1.ပေႃႈလဵင်ႉၼႆၢးၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်  2.ၼႆၢးၸၢင်ႈယိုၼ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၽူႈလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းပၼ် လိူဝ်သေၼႆႉ ၽူႈလႂ်ထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင် လၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၸိုင် ႁႂ်ႈတိူင်ႇၵမ်ႇမႃႇၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်လႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၸႅတ်ႈသေး တိၺွပ်းလႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸႂ်သေၸႃႉသေပိူင်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်ၵၢၼ်လႆႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸေႈဝဵင်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ 1-10 ၼႂ်ႈၸေႈတွၼ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸတ်းတင်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇသႆၢႁိပ်ႈၼႅတ်ႈလႆႈတီႈ 1506 တဵၵ်း 2 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/1/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.