ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆႉသ် ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်း 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ


 

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇ 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႄမႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2019 ၼီႈ ဝၼ်းၽတ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈၸုမ်း - 3  ေၸႈဝဵင်း ႄမႈသၢႆဝႃႈ ၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆးသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇ 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႄမႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

  

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝိၶျိတ်ႉ ဝူင်းသူင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈၸုမ်း 3 ႄမႈသၢႆ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 ၼၼ်ႉ မီးသၢႆလပ်ႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ လႆႈတင်ႈရၢၼ်ႇပ်ႂႉတူၺ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း  ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ 45 မဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃး Mitsubishi – Hilux သီမူၼ်ႇလမ် လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉၼမ်ႉၸမ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇၽႃ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ

 

မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပႂ်ႉဝႆႉတင်းၼႃႈၸိုင် လူတ်ႉလမ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဝိၼ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉသေ ႁေႃႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်လူတ်ႉလႅၼ်ႈလမ်းၸွမ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈ ပွၵ်ႉပၢင်မိူတ်ႇ ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်ၶမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉၾႆးလူတ်ႉသေ ဢၢင်ႈငႅၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈတၢင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၶဝ်ၵွႆသေပိၼ်ႈလူမ်ႉပႅတ်ႈႁိမ်းတၢင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၽၵ်းတူ လူတ်ႉေသ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ မိူဝ်ႈမႃးၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလူတ်ႉ ၵိုတ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူပ်ႇပူပ်ႇသေ ပႅပ်ႉမူၵ်းယူႇၽၢႆႇလင်တီႈၼင်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသၢမ် ဢႃႇယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ယူႇဝၢၼ်ႈသၢမ်ပီ ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆယဝ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ นายณัฐพล ทองคำ ဢႃႇယု 29 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႄႈသၢႆ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉ လမ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလူတ်ႉၸိုင် လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် ထူင်ၸၢၼ်ႈ 12 ထူင် ၼ်ႂးမၼ်း မီးယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆးသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇ 30 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈတေလုၵ်ႉမႃးတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇတွင်းၶမ်း ၊ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇၸၢမ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ ၵေႃႉလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်း ၼင်ႇ မၢႆမီႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/01/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.