ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိႁႂ်ႈတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထွႆဢွၵ်ႇတီႈပၢင်တိုၵ်း


ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၶႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ။ 

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅမ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ  -  ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တႃႇတေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းလႆႈၼၼ်ႉၼႆသေ  ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈ 5 တီႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2018  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 30  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပၢႆ  တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတိုၵ်းၵၼ် ယႃႇပေပေႉၵိၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် 6 ၶေႃႈ ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ မီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်း ၶၢၼ်းၵူၼ်း ႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလွင်ႈၵႂႃႇမႃး  တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆယဝ်ႈ။
မိူဝ်ႈၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 13 ပွၵ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ် 168 ပွၵ်ႈ ၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 10 ပွၵ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 20 ပွၵ်ႈ  ငွႆးယိုဝ်းတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ပွၵ်ႈ  ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူတ်ႉ 2 ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၵွပ်ႈၼႆ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ (တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ) မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA (PC) ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇတေႉၸိုင်  ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ  ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ / ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း ၽၢႆႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈ ။
ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် တင်းငဝ်ႈလုမ်း ၽၢႆႇငမ်းယဵၼ် NRPC လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
27/1/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.