ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈယႃႇမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉဢၼ်လၵ်ႉသႂ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈလူင်ထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/01/2019 လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ​ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​သေ​ ႁေႃႈလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ -ဝဵင်းမၢၼ်းတ​လေး​ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈလၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလိၵ်ႈႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႈၵိဝ်ႇ 16 လၵ်း ဝဵင်းပတဵမ်ႇၵီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉ​ၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈလူင် 3 ထူင်​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်​ၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇတူၺ်းၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ​ လႆႈထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ​ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင်သႅၼ်ၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။
ဝၢႆး​သေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈလူင် 3 ထူင်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းၸဝ်ႈလူတ်ႉၼၼ်ႉ​သေ လႆႈႁူႉဝႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးတီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ​ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႆႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ​ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 3 ​ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 6​ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းဢူး ဢႃႇယု 19 ပီႊ  ၸၢႆးသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢူး ဢႃႇယု 27 ပီႊ ၼၢင်းလူႇၸိင်ႇ ဢႃႇယု 23 ပီႊ ၼၢင်းၸၢမ်ၸိင်ႇ ဢႃႇယု 19 ပီႊလႄႈ ၼၢင်းသႅင်သူၺ်ႇ ဢႃႇယု 21 ပီႊ ၼႆ​သေ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမူႇဝၢၼ်ႈ ၵိဝ်ႇလွႆ ​ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈယႃႇမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉသႂ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းထူင်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈလူင် 3 ထူင်လူင်ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈပႃးၽူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈၵပ်းသၢၼ်  1 လုၵ်ႈ​သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႉဢမူႉၶတီးၵူၼ်း​ႁေႃႈလူတ်ႉ​လႄႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈႁူင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်မၢၼ်ႈ​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်​တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ​ထႅင်ႈ လႄႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း​ပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/1/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.