ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းတြႃးမိူင်းထႆး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆထိုင် ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၸွႆႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်


ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း/ဢူၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းထႆး တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လုမ်းတတ်းသိၼ်တြႃး မိူင်းထႆးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈဢူၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၼႆသေ လႆႈတတ်းသိၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵႂႃႇ ။

ၶၢဝ်ႇ  Spring News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃး รัชดาภิเษก ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ လႆႈဢၢၼ်ႇၽိုၼ်ဢမုၶတီး ၼၢင်းမျိၼ်ႉတဵင်းဢေး ဢႃႇယု 43 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ / ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ထဵၼ်းဢေႇ ( 10A ) သေယဝ်ႉ မီးတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၼႂ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်းတြႃးႁၼ်ဝႃႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတၢင်းၽိတ်း မၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၼႆယဝ်ႈ ။
 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇထႆး လႄႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိၺွပ်း ၼၢင်းမျိၼ်ႉတဵင်းဢေး ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးယႃတူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈၶူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ၸုမ်းၵႃႉယႃႈလူင်ၶဝ်တီႈမိူင်းထႆးသေ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းတီႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ ။ 

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ မိူင်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ เอก อ้วนဢမ်ႇၼၼ် นายจรัญ คำสด ဢမ်ႇၼၼ်  นายจิรัฏฐ์ เพ็ญโสภณวิชญ์ ၼႆၼၼ်ႉ မီးငိုၼ်းပၼ်ႇႁွပ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသူင်ႇၸူးၵၼ်တင်းပပ်ႉယေးငိုၼ်း မၼ်းၼၢင်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ( လၢၼ်ႉႁွမ်း မီးၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ) တေႃႇၼိုင်ႈပီ ၊ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၶဝ်လႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်းႁူင်းသဝ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

လိူဝ်သေ ၼၢင်းမျိၼ်ႉတဵင်းဢေး ၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မီးဝႂ်သင်ႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇတိၺွပ်းၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.