ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇတႆးလႅင် SNSP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၸဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်​ၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်​တႃႇတေႇတင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ​ႁင်းၵူၺ်း


မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 18/01/2019 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင် SNSP လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်​ၶဝ်​တေႁူမ်ႈၵၼ်​ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ​ဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ​သေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/01/2019 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ် ​တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 14/01/2019 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈဝၼ်းၸၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး​​သေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ်လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ​ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်တေႁူမ်ႈၵၼ်​ၵေႃႇတင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း​ၶေႃၼႆယဝ်ႉ။


တီႈၼႂ်း​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႇတႆးလႅင် SNSP လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ( 6 ) ​ၶေႃႈ​သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ​

ၶေႃႈထိ ( 1 ) လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈထိ 12/01/2019 -14/01/2019 ၼၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းၶၢင် ၸုမ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၶၢင် ​လႄႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ​

ၶေႃႈထိ ( 2 ) လႆႈႁူႉဝႃႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ​ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်တေႁူမ်ႈၵၼ်​ၵေႃႇတင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း​ၶေႃႁင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ ​

ၶေႃႈထိ ( 3 ) ဢၼ်ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းၶၢင် ၼႆယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်လိၼ် တႆးလူင် တႆးလႅင် တႆးၶမ်းတီး တႆးသႃႇ တႆးလိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ​ယူႇသဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၢႆး​သေ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉ​သေ ထိုင်မႃး 1948 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽ.သ.ပ.လ ၶဝ်တင်ႈပၼ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽ.သ.ပ.လ ၶဝ်တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽ.သ.ပ.လ ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း​ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄင်သေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပဵၼ်မိူင်းၶၢင် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼႆၼၼ်ႉ မီးပိုၼ်းသၵ်ႈ​သေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃယူႇယဝ်ႉ  ​

ၶေႃႈထိ ( 4 ) လွင်ႈဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶၢင်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ​ တေ​တေႇတင်ႈမိူင်းႁင်း​ၶေႃ​ၶေႃၼႆၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းတႆး ​လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင် တႃႇ​တေ​တေႇတင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ​​တွၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်လႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႂ် ႁၼ်ထိုင်ၼၵ်းၼႃဝႃႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၽေးပၢၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ ​

ၶေႃႈထိ ( 5 ) ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉ​ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လႄႈ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတႃႇ​တေ​တေႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတ​ရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇယူႇ ၶေႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇသေဢမ်ႇၵႃး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်​ၵေႃႈ​ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇပိူင်ႈၸႂ်ၵၼ် တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်ႈၸႃႉမႃးလႆႈၼႆယဝ်ႉ

​ၶေႃႈထိ (6 ) ၵွပ်ႈၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်းၶေႃႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ တိုၼ်းသၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းၼၵ်းၼၵ်း​ၼႃၼႃ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/1/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.