ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၸုမ်းႁဵတ်းမိၵ်ႈၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်

2/25/2562 07:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်း မိၵ်ႈၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပေႃးမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး

2/22/2562 11:10:00 หลังเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ Work Point News (   ဝွၵ်ႉပွႆႉထ်ၼယူးသ်   ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေ...

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ၵူဝ်သိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သွင်ႉပၢႆႈႁႃဝတ်ႉ

2/20/2562 08:29:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းတႆး 2 ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ်ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ဝၢၼ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး

2/20/2562 08:11:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵူႈပီပီ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼႆၸိုင် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တႃႇၼိုင်ႈပီ

2/18/2562 07:04:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း - လဝၵ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်းပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး

2/17/2562 02:52:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/2/2019   ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇႄလႈ ဝီႇၸႃႇဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢၼ်ပွမ်

2/15/2562 05:48:00 หลังเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ SpringNews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးၶဝ် ၶဝ်ႈသပ်း ေသးတိၺွပ်းၵုမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၸွႆႈတေႃႇဝီႇၸႃႇပၼ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၼမ်မႃးထိုင်ႁဵင်ပၢႆ

2/13/2562 05:48:00 ก่อนเที่ยง 0

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းၼႃး ၊ မီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ   ...

ၵၢၼ်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်း (11) လႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ

2/03/2562 07:52:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/02/2019 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶေႉၶႅင်ႇမ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.