ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵၢၼ်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၵမ်း (11) လႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/02/2019 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ပွၵ်ႈၵမ်း (11) လႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၶွင်ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇသေ တွၼ်ႈတႃႇၶႅမ်ႇပီႇယမ်ႇသူးထိ 1 ၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်မႃးၼႆယဝ်ႉ။


တင်းၽၢႆႇၸၢႆးသၢင်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၶွင်ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႇတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းလၢႆလၢႆမဵဝ်းသေ သူင်ႇမိူဝ်းၸွႆႈတီႈလွႆၼိူဝ်တႆးလႅင်း မိူၼ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးသေဢမ်ႇၵႃး ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈလႆႈမႃးပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပေႃးတေလႆႈႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ထႅင်ႈၼႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆ။


ပီႈၸၢႆးမူၼ်းယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 03/02/2019 ၼႆႉ မီးၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်းတင်းမူတ်း (10) ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ 1.ၵေႃႉႁူမ်ႈႁႅင်း 2.သိူဝ်ၼုမ်ႇတႆး 3.သၼ်လွႆပိုင်ႈလူင် 4.ထုင်ႉဢူးပဵမ်ႇ 5.တႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ 6.မိူင်းၸိတ်ႇ 7.ဝိလႃႇ 8.ႁူမ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း 9.ၶုၼ်ၶဝ် 10.သိူဝ်ထိူၼ်ႇ ဝႆၢးသေပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ
ၸုမ်းသိူဝ်ၼုမ်ႇတႆး လႆႈသူးထိ 1
ၸုမ်းထုင်ႉဢူးပဵမ်ႇ လႆႈသူးထိ 2
ၸုမ်းသိူဝ်ထိူၼ်ႇ လႆႈသူးထိ 3
ၸုမ်းၵေႃႉႁူမ်ႈႁႅင်း လႆႈသူးထိ 4
ၸုမ်းဝိလႃႇ လႆႈသူးၸုမ်းလဵၼ်ႈလီ
ၸၢႆးထုၼ်း ၸုမ်းသိူဝ်ၼုမ်ႇတႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်းၼမ်တီႈသုတ်းဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆလႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ လိူဝ်သေႁၵ်ႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းတီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃယႃ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈမေႃယႃၶဝ်သေ ၼိုင်ႈပီၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမွၵ်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႃႈၼႆႉတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းထိ 01/05/2019 သေ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁဝ်းၶဝ်သူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ပီႈၸၢႆးလတ်း တိုၼ်းၶိူဝ်းလွႆ 080-898-1660 ၸၢႆးသၢင်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း 087-343-1600 လႄႈ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 081-695-1600 ၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူၼ်းတႆး
03/02/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.