ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၼမ်မႃးထိုင်ႁဵင်ပၢႆ


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းၼႃး ၊ မီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ  2 ပီ 2019 ၼီႈမႃးၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ 
ထိုင် ဝၼ်းထိ  13 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇမွၵ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။
 

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၸုမ်းလႂ်ၽွင်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁုလီ ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႉၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မႃးၼႂ်းဢိူင်ႇၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ၊ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ ၊ ၼႃးပုင်ႇ ၊ ၼႃးပဵင်း ၊ လွႆသႃႇ ၊ ၵွင်းႁုင်း ၊ လွႆမူၼ်း ၊ ၼႃးထွၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ၵူုဝ်ႁေသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်း ၊ မႃးသေႃႉႁူမ်ႈယူႇၸွမ်း ဝတ်ႉၵျႂင်း ၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၊ ၵျႂင်းဢွင်ႇသုပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵျႂင်းယွတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမႃးတီႈဝတ်ႉသေ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႄႉ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵေႃႇမတီႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ မီးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ပႃးတင်း လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းၵမ်း ၸေႈဝဵင်းၶဝ် ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ မႃး ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉလႄႈ ၵုမ်ႇထူမ်ႈယူႇ ၊ တႃႇၶၢဝ်းႁိုင် တႄႉ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
လုင်းၸၢႆးလႅင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တိုၵ်ႉမီးပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၵၼ်ႄလႈ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈတွပ်ႇပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ၊ လႆႈသွင်ႉပၢႆႈမႃးၸွမ်းၵူၼ်းၵူၼ်းလူင် ၊ မေႃသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈပၢႆႈၸွမ်း  ၊ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လုမ်းၽၢႆႇပိင်ႇၺႃႇၸေႈဝဵင်း လႆႈၸတ်းပၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႃႇၶဝ် ၶေႃၶေႃတီႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ  2 , ဝၼ်းထိ 5 ဝၼ်းထိ 9 , ဝၼ်းထိ 10 ႄလႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်း SSPP လေႃႇတိုၵ်း RCSS တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ။ ဝၼ်းထိ 12 ၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းထိ 13 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉသမ်ႉ SSPP တင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း RCSS  တီဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇလွႆပေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၼီယူႇၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလီလီ ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ႁႃ ယႅမ်ႉၵေႃႈ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈ လႆႈပွႆဝႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းပၼ် ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ မိူဝ်းပႂ်ႉယၢမ်း ၊ လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ သူင်ႇႁေႃႇၶဝ်ႈၽၵ်းၸွၵ်းပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၊ ၼႃႇၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႃႇလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်း ႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၼ်ၵၼ်လီလီသေ ၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေၵမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
Photo By- https://www.facebook.com/saimaha.unicode  
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 13/2/2019     

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.