ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇႄလႈ ဝီႇၸႃႇဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢၼ်ပွမ်


ၶၢဝ်ႇ SpringNews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးၶဝ် ၶဝ်ႈသပ်း ေသးတိၺွပ်းၵုမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၸွႆႈတေႃႇဝီႇၸႃႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ႁဵတ်းမိၵ်ႈၸုမ်ႈပွမ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။


ယွၼ်ႉလႆႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသပ်းေသးတူၺ်းဝႃႈ ၵုမ်ႇပၼီႇ CBS World ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းပၼ်ဝီႇၸႃႇ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်ပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆလႄႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵူၼ်းလႄႇမိူင်း ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းသေးတူၺ်း တီႈဢွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုမ်ႇပၼီႇ CBS World ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း แจ้งวัฒนะ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇ บางเขน ၶဵတ်ႇ หลักสี่  ၵုင်းထဵပ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မၢႆပပ်ႉ - CC 727 0593 သေယဝ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇဝီႇၸႃႇ တဵမ် 90 ဝၼ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် นนทบุรี ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႁၼ်မီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉႄလႈ ၸင်ႇသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် นครสวรรค์  ဢၼ်ယၢမ်ႈတေႃႇဝီႇသႃႇဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသေ သပ်းသေးတူၺ်း ၊ ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် นครสวรรค์  ၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိၵ်ႈၸုမ်ႈၶဝ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၸွပ်ႇၸၢမ်းသပ်းသေးထႅင်ႈ သေယဝ်ႉလႆႈႁုဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵုမ်ႇပၼီႇ CBS World ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၵူၺ်းၼႆႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၶဝ် ။
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇသပ်းေသးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈ 722 ပပ်ႉ ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊ ဢိၵ်ႇတင်း မိၵ်ႈၸုမ်ႈပွမ် 24 ဢၼ် လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ် လၢႆးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ။ 


ၸဝ်ႈၶွင်ၵုမ်ႇပၼီႇ สุรวุฒิ สินธวาชีวะ  ဢႃႇယု 60 ပီ ႄလႈတင်း မေးၼၢင်းမၼ်း น.ส.น้ำฝน  ဢႃႇယု 41 ပီ ( ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ) ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပွမ်ပၼ် ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 1500 ဝၢတ်ႇ ထိုင် 2000 ဝၢတ်ႇ ၊ ႁဵတ်းမႃးလႆႈ သိပ်းပီပၢႆ ငိုၼ်းဢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် မီးမွၵ်ႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆယဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉသွင်ၶႃၽူဝ်မေးသေ တေမၢပ်ႇမႂ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈ - လၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းပွမ်မိၵ်ႈၸုမ်ႈၼႂ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းလုမ်း မႃးႁဵတ်းၵိၼ်ၼႆယဝ်ႈ လိူဝ်သေၼႆႉ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ဢွင်ႇတီႈဢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ 10 တီႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး ၊ သပ်းေသးပႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ တင်းၽၢႆႇ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉႁၼ်တီႈလုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၼႆၸိုင် တေသိမ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၊ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး တေဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ၸုမ်းမူႇလၼိထိမႅပ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေၵႂႃႇတေႃႇ ဝီႇၸႃႇႁင်း ၵူၺ်းလႄႈသင် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈ ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုင်ႈၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းဝႂ်ပၼ် ၊ ပေႃးၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းၼင်ႇၼႆ တေလႆႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသေ ၾၢင်ႉသတိလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ၼႆယဝ်ႈ ။


လွင်ႈႁဵတ်း ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းပၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇြတႃးလွၵ်းပိူင် MOU ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ   သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၸိူင်ႉၼၢၼ်း လႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းလုမ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉယွႆႈယႅမ်း / မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဝတ်းဝႂ်မၢႆၾၢင်ဢမ်ႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈလႄႈ ႁူႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇၸၢင်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ် သၢင်ႇဢမ်ႇတေႃႇ ၸၢင်ႈလႆႈၺႃး ပျသၼႃႇတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/02/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.