ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တႃႇၼိုင်ႈပီ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း - လဝၵ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ ။


လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်မီးဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ( ဢဵင်ႇထွင်ႇၸု ) ႄလႈ မၢႆၾၢင် ( မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း - မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၊ မိူင်းယွင်း ၊ မိူင်းယု ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ ၊ မိူင်းလိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ၊ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၺ်း ၊ ဝၢႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈတႃႇၼိုင်ႈပီ ၊ ပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸႅၼ်ႇထႅဝ်ယၢဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ - ပၼ်ၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 6 ၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၊ မိူင်းယွင်း ၊ မိူင်းယု ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ၵဵင်းလၢပ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးဢႃႇယု တႃႇၼိုင်ႈပီ၊  ႄတႇႁဵတ်းပၼ် တင်ႈႄတႇ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉလႄႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈ ဢဝ်ဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း တင်း မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/ တူဝ်တေႉ တင်းၽိုၼ်မိုၼ်ၵွပ်ႇပီႇ မၼ်းသေ မႃးၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တီႈတႂ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈသွင် ၽၢႆႇမိူင်း မၢႆ ( 1 )  ၵႃႈႁဵတ်းပပ်ႉ ၼိုင်ႈပပ်ႉလႂ် 500 ပျႃး လႄႈ ၵႃႈၶၢမ်ႈၽၵ်းတူၵႂႃႇၽင်ႇထႆး ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ 200 ပျႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸေႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉႄတႉ ႁဵတ်း လႆႈဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ (7 ) ဝၼ်းၵူၺ်း ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း - ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းေသ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး 112,607 (  ၼိုင်ႈသႅၼ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇပၢႆၸဵတ်း ) ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မီး 111,047  ( ၼိုင်ႈသႅၼ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁဵင်ပၢႆသီႇသိပ်းၸဵတ်း ) ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/02/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.