ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ၵူဝ်သိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သွင်ႉပၢႆႈႁႃဝတ်ႉ


ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းတႆး 2 ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ်ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁုင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မႃးသေႃႉႁူမ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  


လုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁုင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ်  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မွၵ်ႈ 13 လၵ်း၊ ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်လႆႈႁၼ် သိုၵ်းတႆး RCSS ႄလႈ SSPP သွင်ၽၢႆႇ မႃးယူႇၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆလႄႈ ငိၼ်းၵူဝ်ႁေသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈမႃး ၊ တင်းသဵင်ႈ မီးမွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးေသလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း မႃးသေႃႉႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈလီႈ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽႅဝ်မႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၵႃးမိူဝ်းႁပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ဢၢပ်ႈတေတိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်သေၼႆႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တမ်းတီႈယူႇပၼ်ၶဝ်ဝႆႉတီႈၸရွပ်ႈသႃလႃး ၊ တႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျႂင်းဝၢၼ်ႈလီ လဵင်ႉလူဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်မႃးထႅင်ႈသေ သမ်ႉတေယူႇထႅင်ႈ လၢႆဝၼ်းၼႆႄတႉ တေလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇဢီးလူၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း ( ဢႅၼ်ႇသီႇဢေႇ ) ၸွမ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ႄတႉ ပႆႇပႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းဝ ဢွၼ်ႁူဝ် ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃးၼႆႉသေ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်/ ၶဝ်ႈမႃးတီႈဢၼ်ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS သမ်ႉဝႃႈ တင်း SSPP ၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽႂ်မၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေလႆႈမီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/02/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.